EXO-K - My answer
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

c5 ... b5 b5 ... a5 ... b5 ... c5 ... c5 ... b5 ... b5 ... b5 ... a5 ... b5 ... c5 ... c4 ... d4 ... e4 ... d5 ... c5 d5 ... d4 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 c5 ... e4 ... d4 ... d4 ... a4 ... a5 ... a5 ... e5 ... c5 ... c4 ... d4 ... g5 ... c4 ... c4 ... d5 ... g3 ... c5 ... b3 ... e4 ... e5 ... c4 ... d4 ... g3 ... b3 ... c5 ... g2 ... c5 ... c4 ... A#4 ... f5 ... g5 ... g3 ... d4 ... d5 ... d4 ... g4 ... e4 ... f3 ... g6 ... f6 ... e6 ... g5 ... g5 ... g4 ... e4 ... f4 ... g4 ... c5 ... d4 ... d4 ... c4 ... c5 ... a3 ... c4 ... a3 ... c4 ... c5 ... f3 ... d4 ... d5 ... d5 ... d4 ... c5 ... b4 ... c4 ... g4 c5 ... d5 ... g3 ... d4 ... a4 ... a4 ... c4 ... b5 ... b3 ... g4 ... g4 ... c4 ... g4 ... e4 ... g3 ... e4 ... c4 ... c4 ... e4 ... g3 ... c4 ... d4 ... e3 ... g3 ... a4 ... c4 ... b3 ... g3 ... A#2 ... d4 ... d5 ... g5 ... g3 ... b3 ... e4 ... g4 ... e4 ... e5 ... c3 ... e6 ... c4 ... d6 ... d6 ... g4 ... f4 ... g4 ... c5 ... c4 ... d4 ... d4 ... c5 ... c4 ... a3 ... c4 ... b4 d5 ... ... f3 ... d5 ... D#4 ... G#2 ... c4 ... e4 ... g4 ... A#2 ... g5 ... A#3 ... A#4 ... g4 ... g4 ... c5 ... c3 ... c2 ... A#4 ... f5 ... g5 ... c5 ... g5 ... g4 ... f5 ... d5 ... f5 ... f5 ... g5 ... f3 ... c5 ... g5 ... d5 ... e5 ... c4 ... b5 ... c5 ... c4 ... d4 ... D#4 ... a4 ... c5 ... g5 ... A#5 ... c6 ... c4 ... e5 ... g5 ... c5 ... b3 ... d4 ... g5 ... c5 ... d3 ... c4 ... d5 ... c5 ... g4 ... f3 ... d4 ... f2 ... c5 ... c5 ... f3 ... d4 ... D#4 ... f4 ... g5 ... g3 b3 ... e4 ... g6 ... e6 ... d6 ... ... f2 ... G#4 ... c4 ... g4 ... f3 ... c5 ... c6 ... G#3 ... f4 ... g4 ... c5 ... b5 ... g4 ... c5 ... f3 ... c4 ... a3 ... c4 ... f3 ... c4 ... d4 ... d4 ... d4 ... g4 ... A#4 ... A#4 ... A#4 ... a4 ... A#4 ... c4 ... c5 ... e4 ... e4 ... c4 ... A#4 ... A#4 ... A#4 ... a4 ... A#4 ... e4 ... ... c5 ... d5 ... e5 ... ... b4 ... f3 ... f4 ... g4 ... c5 ... d4 ... f4 a4 ... f4 ... f3 ... G#4 ... d5 ... c5 ... c4 ... G#3 ... g5 ... f4 ... D#4 ... d3 g2 ... c5 ... f4 ... d4 ... D#4 ... A#2 ... f4 ... g4 ... c5 ... c5 ... c4 ... c4 ... c5 ... ... e4 ...
b5 ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... f4 ... b3 ... c4 ... ... ... ... ... ... b3 ... c5 ... b4 ... c4 ... ... ... ... b4 ... c4 ... e4 ... f4 ... e5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... d5 ... ... ... g4 ... d3 ... ... ... e5 ... f5 ... g5 ... c5 ... a3 ... c5 ... e4 ... a4 ... g4 ... g5 ... G#2 ... g5 ... A#2 ... D#5 ... ... ... A#4 ... c4 ... g3 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e5 ... c6 ... G#3 ... ... ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... g5 ... a2 ... b5 ... a3 ... c5 ... g5 ... ... ... c5 ... d5 ... c5 ... a4 ... a4 ... f4 ... G#3 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... e4 ... g4 ... f4 ... f4 ... a4 ... d5 ... g5 ... a5 ... e5 ... a4 ... f2 ... g5 ... ... ... b3 ... f4 ... g4 ... c5 ... e5 ... c5 ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... A#5 ... g3 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... g4 ... g5 ... e5 ... f2 ... ... ... c4 ... f6 ... g6 ... g6 ... e5 ... f5 ... g5 ... a2 ... ... ... b5 ... a3 ... g5 ... c5 ... d5 ... c5 ... ... ... ... ... f2 ... c3 ... G#3 ... ... ... ... ... b4 ... G#3 ... a2 ... A#4 ... b2 ... b2 ... f5 ... D#5 ... g5 ... ... ... ... ... D#5 ... A#4 ... A#4 ... f3 ... A#4 ... A#3 ... D#4 ... A#5 ... G#4 ... d5 ... ... ... G#5 ... f5 ... d3 ... ... ... ... ... g4 ... e5 ... a4 ... c5 ... f5 ... D#5 ... g4 ... g5 ... f5 ... ... ... g5 ... g4 ... c3 ... d5 ... a2 ... ... ... c4 ... d5 ... f5 ... ... ... c5 ... ... ... e2 ... D#5 ... ... ... c4 ... ... ... f2 ... g5 ... ... ... f5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... g4 ... g5 ... e5 ... c6 ... ... ... ... f2 ... D#4 ... D#5 ... g4 ... g4 ... f5 ... A#5 ... f5 ... g5 ... a2 ... d5 ... ... ... g5 ... a4 ... c5 ... d5 ... c5 ... g4 ... ... ... f3 ... ... ... d5 ... A#2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ... ... ... c5 ... c5 ... D#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c3 ... e5 ... f5 ... g5 ... a2 ... c5 ... ... ... ... f5 ... f4 ... f2 ... A#4 ... D#5 ... ... ... ... ... A#4 ... d5 ... D#5 ... ... ... ... g4 ... f5 ... d5 ... D#5 ... G#4 ... f5 ... g5 ... ... ... ... ... A#4 ... A#2 ... ... ... ... c5 ...
e5 ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... a3 ... g4 ... f3 ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... b4 ... a3 ... d5 ... f3 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... f2 ... a5 ... ... ... ... ... A#2 ... G#3 ... b4 ... b4 ... ... ... d5 ... ... ... a3 ... ... ... g5 ... d3 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... e5 ... f4 ... d5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... b3 ... c3 ... e5 ... e5 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... b4 ... ... ... c3 ... d3 ... e2 ... f3 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... G#5 ... A#2 ... G#3 ... b4 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... d3 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... D#5 ... ... ... ... ... G#4 ... ... ... ... ... A#5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... D#5 ... ... ... ... ... c3 ... d3 ... D#2 ... G#5 ... ... ... ... ... G#3 ... D#2 ... ... ... d3 ... ... ... ... ... G#3 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... f3 ... ... ... ... ... A#3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... d3 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... f2 ... ... ... f3 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... G#3 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... b6 ... ... ... ... ... D#6 ... ... ... ... ... ... G#3 ... ... ... D#5 ... A#2 ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... a2 ... ... ... g2 ... f5 ... a4 ... ... ... ... ... G#4 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... G#3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... G#2 ... ... ... b2 ... c3 ... ... ... ... ... G#2 ... A#4 ... ... ... ... g4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... d3 ... d3 ... a4 ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... f4 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c3 ... d3 ... e3 ... f2 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... G#4 ... ... ... c3 ... c3 ... ... ... b2 ... ... ... d5 ... ... ... a3 ... d2 ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... G#3 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... b4 ... c2 ... f2 ... c3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... c2 ... d2 ... e3 ... f2 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c3 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... G#3 ... ... ... G#5 ... G#5 ... c3 ... ... ... b2 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d2 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... D#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c3 ... ... ... ... ... ... ... d2 ... D#3 ... f2 ... ... ... ... ... ... ... D#3 ... ... ... d2 ... ... ... ... ... c3 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... d2 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... G#3 ... ... ... ... ... A#2 ... ... ... A#3 ... ... ... ... ... c3 ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... G#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... D#5 ... G#3 ... ... ... ... ... A#2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... D#5 ... ... ... G#3 ... ... ... ... ... D#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b2 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... G#4 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... d3 ... ... ... ... ... ... c3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c2 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... G#5 ... ... ... ... ... ... ... c2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... G#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... D#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G#2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c2 ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: EXO-K - My answer
Level: Difficult
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 585/6
Author: EXO
Categories : Pop
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[skf] kk j k [ski] [skf] k k k j k [sli] [tie] [yro] [utq] d sd [yro] [ws] [ta] [uts] os [ua] [ytp] [yuo] [pi] [jf] j f [so0] t [yd] h [tod] [t9] d [wfa] [sge] [rhd] [usq] [fe] [ts] [yuo] [wp] [ro] [sh] [5%] [sh] [t^] [PD] g [hP] [wt] [ywt] d [yuo] o u [qf4] [vlj] [cW] x [hd^] [hdW] [ofa] [ufa] [ig] [ohd] [s6] [yke] [ye] [tsh] [sh9] e [tsp] [ed] [ts] [spf] [qpi] [yid] [dW] d [yro] s a [tsi] os d [wur] [yo8] [pif] [pif] [tpe] [kd] [rh] [oj] [of] [tpi] [o4] [uha] w [ur8] [ti9] [to3] [usq] [wf] [ts] [yuo] 0 [wua] p [to] r [woh] [^J] [ywt] d [hfa] w r [uok] [oh] [uf] [f4] 8 [xtl] [tcH] [zv^] [zvW] [ofa] [ig] [ohd] [s6] t [yke] [ye] [sh9] [tsp] [ed] [ts] ad
[q4] [d8] [YWD] % t [uaO] [oW] [^6] [hPJ] [E7] [P7] [ogd] [oD] [shD] 8 1 [PD8] [gP9] [hP@] [sqH] [hP] [oE] [gYW] [dJ@] [gO] [gd9] h [qH] [sgW] [h9] d f [toh] [kf] [spf] [tsq] [yg] [YD] [poE] [sh] [hg] J [lh] [tol] [f8] [hd] [s6] r [yto] [hd9] [sg] 9 [tsi] d [s3] [oD4] q [ytq] 4 [s4] [shd] q [ygW] Y [ih] [hfa] wr [uon] [vh] [xf] [zlZ]
4 [O4] [tYW] [oD] [qoD] [so^] [lgd] [WJ] [ig] [ohd] [s6] [kd6] o [sh5] [qpg] [tsp] [ed] [ts] [qoO] t [yqd] y [yd] [o^W] P P P p P [tqo] s [us] [us] [tYP] P P P p P [uts]
s d f
[a8] [qf] [ig] [ohd] [s6] [ysp] ip [ig] [qi] [O4] [dP] [sD] t W [hP5] [id] [YD] 95 [soh] [ig] [yd] [YD%] [^O] [ig7] [oh8] s s [tP%] [t^P] s
[uso] 

Other songs

Loki - Interlude Name of the track: Loki - Interlude
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1014/ 6
Categories : Pop
Billie Eilish - Bad guy Name of the track: Billie Eilish - Bad guy
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 383/ 2
Categories : Pop
Deltarune - Scarlet Forest Name of the track: Deltarune - Scarlet Forest
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1108/ 6
Categories : Gaming OSTs
Touhou - Bad Apple Name of the track: Touhou - Bad Apple
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 978/ 5
Categories : Pop
Caramella Girls - Caramelldansen Name of the track: Caramella Girls - Caramelldansen
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1808/ 7
Categories : Pop
Alan Walker - On My Way Name of the track: Alan Walker - On My Way
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1690/ 5
Categories : EDM
Megalovania - Undertale Name of the track: Megalovania - Undertale
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1766/ 4
Categories : Gaming OSTs
Stay - Blackpink Name of the track: Stay - Blackpink
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1577/ 3
Sonata Tempest Mvmt. 3 Name of the track: Sonata Tempest Mvmt. 3
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 5935/ 3
Author: Beethoven
Categories : Classical music
jeux interdits  - fee zelda Name of the track: jeux interdits - fee zelda
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 136/ 2
Categories : Classical music
Waiting for progressing
Loading data...