My Love - (EXO) Baekhyun
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

f2 ... c3 ... f3 ... g3 ... e3 ... c2 ... g2 ... d3 ... e3 ... c3 ... ... g2 ... d3 ... a3 ... b3 ... g3 ... a2 ... e3 ... b3 ... g3 ... c3 ... f3 ... e4 ... g2 ... d3 ... b3 ... d3 ... a3 ... c4 ... e3 ... b3 ... c4 ... e3 ... f3 ... g3 ... c4 ... g3 ... c2 ... g2 ... d3 ... g3 ... c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... a2 ... d4 ... e3 ... g3 ... g3 ... g2 ... b3 ... c4 ... f2 ... c3 ... d4 ... c4 ... g3 ... c2 ... g2 ... d4 ... c4 ... e4 ... d4 ... g3 ... c4 ... c4 ... a2 ... a3 ... e3 ... g3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... g3 ... d4 ... c4 ... g3 ... c2 ... g2 ... d4 ... d4 ... e4 ... d4 ... g2 ... d3 ... d4 ... d4 ... e4 ... c4 ... a2 ... d4 ... e3 ... e4 ... g2 ... e3 ... g3 ... c4 ... a4 ... g4 ... c4 ... c4 ... c5 ... c2 ... g2 ... d4 ... e4 ... g3 ... d4 ... d3 ... g3 ... a2 ... d4 ... c4 ... e3 ... a3 ... g4 ... c5 ... g5 ... ... a3 ... g4 ... c5 ... d5 ... g4 ... e5 ... e5 ... g4 ... f3 ... a4 ... c4 ... g2 ... c3 ... d3 ... e3 ... b4 ... c5 ... g4 ... d5 ... d5 ... g4 ... g3 ... b4 ... c5 ... e3 ... b3 ... c4 ... e3 ... c5 ... d5 ... g4 ... e5 ... e5 ... g4 ... c4 ... c4 ... g2 ... g4 ... g4 ... d4 ... g4 ... d3 ... e5 ... g3 ... a4 ... a2 ... c5 ... e3 ... b4 ... c5 ... g3 ... g4 ... c3 ... f3 ... c4 ... d4 ... g2 ... c3 ... d3 ... g4 ... g4 ... g2 ... d3 ... g3 ... g4 ... g4 ... c5 ... g4 ... e2 ... c5 ... g4 ... c3 ... f3 ... c4 ... d4 ... g2 ... c3 ... d3 ... g4 ... e5 ... d5 ... c5 ... g2 ... d3 ... g3 ... c4 ... d3 ... g3 ... b3 ... g3 ... d3 ... c5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... g3 ... g2 ... c3 ... d3 ... e3 ... c3 ... d4 ... d3 ... g3 ... b3 ... c4 ... g3 ... g3 ... e2 ... b3 ... c4 ... g3 ... c4 ... g3 ... g3 ... c4 ... g3 ... g3 ... c4 ... d4 ... g2 ... d3 ... g3 ... g3 ... c4 ... g3 ... d4 ... e3 ... e4 ... g3 ... b3 ... c4 ... g3 ... g3 ... c4 ... g3 ... e4 ... g4 ... d4 ... e4 ... d4 ... g2 ... d3 ... d4 ... c4 ... g3 ... a3 ... e2 ... g3 ... f2 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... g2 ... d4 ... d4 ... e4 ... d4 ... g2 ... d3 ... d4 ... d4 ... e4 ... c4 ... a2 ... d4 ... g3 ... e3 ... g3 ... g4 ... c4 ... a4 ... g4 ... c4 ... c4 ... c5 ... c2 ... g2 ... d4 ... e4 ... d4 ... d4 ... g3 ... e3 ... b3 ... c4 ... g4 ... c5 ... d5 ... g5 ... a3 ... g4 ... c5 ... d5 ... g4 ... e5 ... e5 ... g4 ... f3 ... a4 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... d3 ... e3 ... b4 ... g4 ... d5 ... g4 ... g4 ... g3 ... b4 ... c5 ... a2 ... e2 ... b3 ... c4 ... e3 ... g4 ... c5 ... g4 ... e5 ... e5 ... g4 ... c4 ... c4 ... c2 ... g2 ... g4 ... g4 ... d4 ... g4 ... d3 ... e5 ... g3 ... a4 ... a2 ... c5 ... e3 ... b4 ... c5 ... g3 ... g4 ... c3 ... f3 ... c4 ... d4 ... c2 ... g2 ... c3 ... d3 ... g4 ... g4 ... d3 ... g3 ... g4 ... e5 ... b4 ... c5 ... g4 ... g4 ... g4 ... c3 ... f3 ... c4 ... d4 ... c2 ... g2 ... c3 ... d3 ... g4 ... e5 ... g4 ... g4 ... d3 ... g3 ... c4 ... d3 ... g3 ... d3 ... b3 ... b4 ... d3 ... g3 ... c5 ... d4 ... d3 ... g4 ... d4 ... f2 ... c5 ... f3 ... g3 ... c5 ... d5 ... g4 ... g4 ... c3 ... e5 ... g4 ... c5 ... c5 ... d4 ... d3 ... g4 ... d4 ... c4 ... c3 ... f3 ... g3 ... c4 ... f4 ... g4 ... c5 ... g4 ... g4 ... g4 ... g4 ... g4 ... g4 ... c5 ... c4 ... a4 ... g4 ... d4 ... c3 ... g3 ... d5 ... e5 ... d5 ... g4 ... g4 ... e5 ... b4 ... c5 ... a2 ... g4 ... a3 ... c5 ... f4 ... g4 ... a4 ... g4 ... d4 ... c3 ... g3 ... e5 ... f5 ... e5 ... d5 ... g4 ... d4 ... g4 ... c5 ... d4 ... b4 ... ... ... b4 ... c5 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... c3 ... c2 ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... a2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g3 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... e4 ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... G#3 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... a4 ... g4 ... ... ... e5 ... d5 ... b4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... g4 ... d5 ... ... ... g4 ... e5 ... ... ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ... e4 ... ... ... c4 ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... e4 ... c3 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... c3 ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ... G#3 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... a4 ... g4 ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... b4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... a2 ... d5 ... e5 ... ... ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... a3 ... b4 ... e2 ... g5 ... b4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... e5 ... f5 ... ... ... ... ... d5 ... g4 ... a3 ... b4 ... e2 ... g5 ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... e5 ... e5 ... e5 ... e5 ... f5 ... g5 ... g4 ... f3 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... d5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e2 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... c3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... a2 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... f2 ... f2 ... g5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f2 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: My Love - (EXO) Baekhyun
Level: Difficult
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 970/5
Author: EXO
Categories : Pop
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

4 8 q w 0 1 5 9 0 8
5 9 e r w 6 0 r [w4] 8 [q8] [u1] 5 9 [r5] 9 e [t6] 0 r t 0 [q4] [wu] t [wt] 1 5 9 [wu] t [yt] u y t [wt] 6 y 0 [wu] w 5 r t 4 8 [ywu] t [wt] 1 5 y [to] u [yw] [wu] t t 6 e 0 [wt] [wr] t 4 8 w [yu] t [wt] 1 5 [yo9] [yo] u y 5 9 [yo] [yo] u t 6 y 0 [ut] 5 0 [wu] [to4] p o [to] [to] s 1 5 y u [wt] [yW] 9 [wt] 6 y t 0 e o s h
e o s d [of4] f f [of] q p [to] 5 8 9 0 a s [od5] d d [od] w a [so] 0 r t 0 s d [of4] f f [of] [tp] [to] 5 [of] [od] [ya5] [od] 9 f w p 6 [so] 0 a s w [ofd] 8 q [tp] [yo] 5 8 9 [of] [od] 5 9 w o [of] [so] [od] 3 [so] [ofd] 8 q [tp] [yo] 5 8 9 [og] f d [sod] 5 9 w t 9 w [r5] w 9 s [so] 4 8 q [wt] 5 8 9 0 8 [yto] 9 w r t w [wt6] 3 r t w t [wqe] [wu] t [wt] [wu] t [yt] 5 9 w [wu] t [wt] y 0 u w r t [we4] [wu] [t8] [wt] u o y u y 5 9 [yu] t [wt] e 3 [wt] 4 8 0 [wu] t [wt] 5 [yo] [yo] u [yw] 5 9 [yo] [yo] u t 6 y [wu] 0 [wu] o [to4] [p8] o [to] [to] s 1 5 y u [y0] [yW9] [wt] 0 r t o s d h e o s d [of] f f [of] q p [to] 1 5 8 9 0 a [od5] d [od] [od] w a [so] 6 3 r t 0 o s [of4] f f [of] [tp] [to] 1 5 [of] [od] [ya5] [od] 9 f w p 6 [so] 0 a s w [ofd] 8 q [tp] [yo] 1 5 8 9 [of] [od] 9 w o f a [so] [o63] [od] [ofd] 8 q [tp] [yo] 1 5 8 9 [og] f [od] [od] 9 w t 9 w 9 r a 9 [ws] [se] [ya] [93] [ohd] [ya] 4 [so4] q w [so8] d [of] [og] 8 f [od4] [so6] [se] [ya] [93] [ohd] [ya] [tso] 8 q w t i o [so] [of] [of] [of] [of4] [og4] [oh4] [soh] [tqp] p o [yo] 8 w d f d [od] o f a [so] 6 [od0] e [so] i o p o [yo] 8 w f g f d [od] y o s y a
a [sqo] 

Other songs

C418 - Kyoto Name of the track: C418 - Kyoto
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 166/ 8
Author: Daniel Rosenfeld
Categories : Gaming OSTs
Faded - Alan Walker Name of the track: Faded - Alan Walker
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1196/ 3
Categories : EDM
Squid Game Pink Soldiers Name of the track: Squid Game Pink Soldiers
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 83/ 1
Categories : Movies
Alan Walker - Alone Name of the track: Alan Walker - Alone
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 865/ 3
Categories : EDM
Morning Remembrance - Big Bang Name of the track: Morning Remembrance - Big Bang
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 832/ 2
Author: Big Bang
Categories : Pop
Saints - By Samuel Jared Martinez .Jr and Akwuew Name of the track: Saints - By Samuel Jared Martinez .Jr and Akwuew
Level: Difficult
Beat speed: 0,4032296 giây
Number of musical notes: 184/ 6
Adele - Someone Like You Name of the track: Adele - Someone Like You
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 2559/ 3
Hatsune Miku - Triple Baka Name of the track: Hatsune Miku - Triple Baka
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 2680/ 8
Categories : Anime
League of Legends ‒ The Curse of the Sad Mummy Name of the track: League of Legends ‒ The Curse of the Sad Mummy
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 756/ 5