Celeste - Exhale
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... c4 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... d3 ... g3 ... a3 ... g4 ... d5 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... e4 ... b4 ... a4 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... F#4 ... a3 ... g3 ... a3 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... A#4 ... a4 ... D#2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d2 ... d3 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... d3 ... g3 ... a3 ... g4 ... d5 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... e4 ... b4 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... F#4 ... a3 ... g3 ... a3 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... A#4 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... d2 ... d3 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... a2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... a2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... A#2 ... f3 ... A#3 ... c4 ... f4 ... c4 ... A#3 ... A#2 ... f3 ... A#3 ... c4 ... f4 ... c4 ... A#3 ... A#5 ... f3 ... A#3 ... c4 ... f4 ... c4 ... A#3 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a4 ... d4 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... a2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... a2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a3 ... g3 ... A#2 ... f3 ... A#3 ... c4 ... f4 ... c4 ... A#3 ... A#2 ... f3 ... A#3 ... c4 ... f4 ... c4 ... A#3 ... A#5 ... f3 ... A#3 ... c4 ... f4 ... c4 ... A#3 ... d3 ... g3 ... a3 ... d4 ... a4 ... d4 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... c4 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... d3 ... g3 ... a3 ... g4 ... d5 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... e4 ... b4 ... a4 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... F#4 ... a3 ... g3 ... a3 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... A#4 ... a4 ... D#2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d2 ... d3 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... d3 ... g3 ... a3 ... g4 ... d5 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... e4 ... b4 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... F#4 ... a3 ... g3 ... a3 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... A#4 ... a4 ... d3 ... g3 ... a3 ... d2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... f2 ... d3 ... g3 ... a3 ... a3 ... b3 ... a3 ... g3 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... e2 ... d3 ... g3 ... a3 ... g3 ... a3 ... g3 ... a3 ... D#2 ... d3 ... g3 ... a3 ... D#2 ... d3 ... g3 ... a3 ... d2 ... d3 ... g3 ... a3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... b4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... a4 ... g4 ... g3 ... ... ... g4 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... b4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... b5 ... a5 ... e4 ... a4 ... g4 ... F#5 ... ... ... g4 ... a4 ... a5 ... ... ... ... ... g4 ... A#5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c6 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c6 ... A#5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c6 ... c3 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c6 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c6 ... A#5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c6 ... c3 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... b4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... a4 ... g4 ... g3 ... ... ... g4 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... b4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... b5 ... a5 ... e4 ... a4 ... g4 ... F#5 ... ... ... g4 ... a4 ... a5 ... ... ... ... ... g4 ... A#5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... b5 ... ... ... c6 ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... a5 ... g5 ... g3 ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... b5 ... ... ... c6 ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... a5 ... g5 ... g3 ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Celeste - Exhale
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 818/4
Author: Torby Brand
Categories : Gaming OSTs
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

5 9 w e 5 9 w e e r e w 4 9 w e 4 9 w e e r t [5y] 9 w e 5 [9o] w [ep] [ea] r [es] [wa] 9 w e o d 4 9 w e e r [es] [3a] 9 w e u a p 3 [9u] [wp] [eo] [Iw] e [wo] [ep] p 9 w [eo] P p @ 9 w e 2 9 w [5y] 9 w e 5 [9oh] w [epj] [eak] r [esl] [wak] 9 w e [oh] [dz] 9 w e e r [esl] [3ak] 9 w e [uf] [ak] [pj] [9uf] [wpj] [eoh] [IGw] e [woh] [epj] [pj] 9 w [eoh] [PJ] [pj] 9 w e 2 9 w [5hk] 9 w e [yhv] e w [5hv] 9 w e [yhv] e [wl] [6hv] 9 w e [yhv] e w [6hv] 9 w e [yhv] e [wl] [^Jh] q E t [ihv] t E [^hv] q E t [ihv] t [El] [J8h] q E t [ihv] t [Ej] [9hv] w e y [phj] y e [5hk] 9 w e [yhv] e w [5hv] 9 w e [yhv] e [wl] [6hv] 9 w e [yhv] e w [6hv] 9 w e [yhv] e [wl] [^Jh] q E t [ihv] t E [^hv] q E t [ihv] t [El] [J8h] q E t [ihv] t [Ej] [9hv] w e y [phj] y e [5o] 9 w e 5 9 w e e r e w 4 9 w e 4 9 w e e r t [5y] 9 w e 5 [9o] w [ep] [ea] r [es] [wa] 9 w e o d 4 9 w e e r [es] [3a] 9 w e u a p 3 [9u] [wp] [eo] [Iw] e [wo] [ep] p 9 w [eo] P p @ 9 w e 2 9 w [5y] 9 w e 5 [9oh] w [epj] [eak] r [esl] [wak] 9 w e [oh] [dz] 9 w e e r [esl] [3ak] 9 w e [uf] [ak] [pj] [9uf] [wpj] [eoh] [IGw] e [woh] [epj] [pj] 9 w [eoh] [PJ] [pj] 9 w e 2 9 w e 5 9 w e 5 9 w e e r e w 4 9 w e 4 9 w e e r e w 3 9 w e 3 9 w e w e w e @ 9 w e @ 9 w e 2 9 w e 

Other songs

Nightmare Contagion Name of the track: Nightmare Contagion
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 324/ 7
Categories : Classical music
PLAYGROUND (NIGHT IN THE WOODS) - Alec Holowka Name of the track: PLAYGROUND (NIGHT IN THE WOODS) - Alec Holowka
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 174/ 2
Author: Alec Holowka
Categories : Gaming OSTs
Billie Eyelash - Ocean Eyes Name of the track: Billie Eyelash - Ocean Eyes
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 732/ 5
Categories : Pop
Ocean Man - Ween Name of the track: Ocean Man - Ween
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 911/ 5
Author: Ween
Categories : Pop
See You Again Name of the track: See You Again
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 127/ 3
Author: Wiz Khalifa
Categories : Pop
Tohou - Night of Nights Name of the track: Tohou - Night of Nights
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1724/ 6
Categories : Anime
Celtic Dream Name of the track: Celtic Dream
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 802/ 3
Perfect - ED Sheeran Name of the track: Perfect - ED Sheeran
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 607/ 3
Squid Game Pink Soldiers Name of the track: Squid Game Pink Soldiers
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 83/ 1
Categories : Movies
Play Fur Elise (Easy) Name of the track: Play Fur Elise (Easy)
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 241/ 3
Author: Beethoven
Categories : Classical music
Waiting for progressing
Loading data...