Mirai Nikki OST - Here With You
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

a3 ... e4 ... a4 ... c5 ... f3 ... c4 ... f4 ... ... ... g3 ... d4 ... g4 ... c4 ... ... ... b3 ... a3 ... e4 ... a4 ... c5 ... f3 ... c4 ... f4 ... ... ... g3 ... d4 ... g4 ... c5 ... b4 ... a3 ... ... ... c5 ... ... ... f3 ... ... ... e5 ... ... ... e3 ... ... ... b4 ... c5 ... d3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c4 ... f4 ... ... ... g3 ... d4 ... g4 ... c5 ... b4 ... a3 ... ... ... c5 ... ... ... f3 ... ... ... e5 ... ... ... e3 ... ... ... ... g5 g6 ... ... b4 ... c5 ... d3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c4 ... f4 ... d4 ... g4 ... ... ... b4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... f3 ... c3 ... f3 ... c3 ... e2 ... c3 ... d3 ... g3 ... c3 ... c4 ... g3 ... a3 ... c3 ... g3 ... f3 ... f4 ... c4 ... f3 ... a3 ... a2 ... b3 ... e3 ... a3 ... e3 ... g2 ... f2 ... c3 ... g3 ... f3 ... c4 ... a3 ... d4 ... b2 ... d3 ... b2 ... a2 ... e3 ... g3 ... e3 ... d2 ... a2 ... g3 ... a2 ... d3 ... a3 ... c4 ... a3 ... e2 ... e3 ... b3 ... a3 ... e3 ... a3 ... ... ... c5 ... ... ... f3 ... ... ... e5 ... ... ... e3 ... ... ... ... g5 g6 ... ... b4 ... c5 ... g5 ... d3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c4 ... f4 ... ... ... g3 ... a2 ... ... ... a3 ... e4 ... a4 ... c5 ... f3 ... c4 ... f4 ... ... ... g3 ... d4 ... g4 ... ... ... b3 ... a3 ... e4 ... a4 ... c5 ... f3 ... c4 ... f4 ... ... ... g3 ... d4 ... g4 ... c3 ... g3 ... c4 ... b2 ... a2 ... e3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g2 ... d3 ... g3 ... g3 ... c4 ... b2 ... a2 ... e3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g2 ... d3 ... c4 ... g3 ... f2 ... c3 ... g3 ... a3 ... c4 ... f4 ... a4 ... c2 ...
c5 ... c6 ... b5 ... ... ... f5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... b5 ... ... ... f5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... ... ... g4 ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ... ... ... a3 ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... d5 ... c5 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... d4 ... ... ... e4 ... g4 ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... g3 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... f4 ... ... ... e4 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... ... ... c5 ... g3 ... ... ... c5 ... c6 ... b5 ... ... ... f5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... b5 ... ... ... f5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... e4 ... ... ... ... ... d4 ... c4 ... c5 ... b5 ... c5 ... f5 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... c5 ... b5 ... c5 ... f5 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... c3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a4 ... ... ... b3 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... d6 ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... g5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... f5 ... ... ... e5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... G#3 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Mirai Nikki OST - Here With You
Level: Difficult
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 444/6
Author: Mirai Nikki
Categories : Anime
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[es] [ul] [pk] s [qgj] t [io]
w y [od] [tuo]
r e [ul] [pk] s [qgj] t [io]
w y o s a [euo]
s
[qto]
f
[0to]
a s [9o] e [tig] e [qop] t [is]
[wd] y o s a [euo]
s
[qto]
f
[0to]
 hv
a s [9o] e [tig] e [qop] t [ig] y o
a [4qw] 8 [qep] 8 [qwr] 8 [qet] 8 [3wt] 8 9 [wdz] [8sl] t w [ep] 8 w [qa] i [tyd] q [eud] [6oh] [rup] 0 [et] 0 [5wo] [4ti] 8 w q t e [yd] 7 [9wt] 7 6 0 [wto] 0 2 6 [wto] 6 [9ig] e [tuf] e [3pa] 0 r e [0yW] [euo]
s
[qto]
f
[0to]
 hv
a s h [9o] e [tio] e [qop] t [is]
[wsd] [6wt]
[es] [ul] [pk] s [qgj] t [io]
w y [od]
r e [ul] [pk] s [qgj] t [io]
w y [os] [8uo] w t [7y] [6t] [0sl] [wk] [ts] [4gj] 8 [qw] 8 5 9 [wd] w [tu] [7y] [6t] [0sl] [wk] [ts] [4gj] 8 [qw] 8 5 9 t [wyo] [4io] 8 w e t i [pd] [180] 

Other songs

Undertale - Ruins Name of the track: Undertale - Ruins
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 834/ 6
Categories : Movies
(TRANSPOSED) Revenge - CaptainSparklez Name of the track: (TRANSPOSED) Revenge - CaptainSparklez
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1352/ 7
Categories : Pop
Undertale - Snowy Name of the track: Undertale - Snowy
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 424/ 3
Categories : Gaming OSTs
Despacito - Luis Fonsi Name of the track: Despacito - Luis Fonsi
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1341/ 3
Categories : Pop
Trinity Name of the track: Trinity
Level: Easy
Beat speed: 0,2484331 giây
Number of musical notes: 55/ 4
Author: Street Beat
ode to joy - Beethoven -remix Name of the track: ode to joy - Beethoven -remix
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 99/ 3
Categories : EDM
Numb - Linken Park Name of the track: Numb - Linken Park
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1136/ 5
Categories : Pop
Nathan Evans - Wellerman Name of the track: Nathan Evans - Wellerman
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 56/ 2
Author: Nathan Evans
Still Dre - Variation Name of the track: Still Dre - Variation
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 912/ 4
Categories : Pop
Monster - Imagine Dragons Name of the track: Monster - Imagine Dragons
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 233/ 5
Categories : Pop
Waiting for progressing
Loading data...