Brian Crain - At The Ivy Gate
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... f4 ... d4 ... a3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... f4 ... d4 ... a3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... b3 ... g3 ... e3 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... f4 ... d4 ... a3 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... g3 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... f4 ... d4 ... a3 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... g3 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... b3 ... g3 ... e3 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... e3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... a2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... f4 ... d4 ... a3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... f4 ... d4 ... a3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... b3 ... g3 ... e3 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... e3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... e2 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... b2 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... G#3 ... b3 ... G#3 ... e3 ... b2 ... a2 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... c3 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... a3 ... C#4 ... a3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... f3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... a2 ... e3 ... a3 ... C#4 ... e4 ... C#4 ... a3 ... e3 ... d3 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... d4 ... f4 ... a4 ... d5 ... f5 ... g5 ... a5 ... d6 ...
... ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... g5 ... a5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... d5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... g5 ... a5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... d5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... a5 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... g5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... d5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... g5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... d5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... g4 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... a5 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... f5 ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... g5 ... a5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... d5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... f5 ... g5 ... a5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... c5 ... c5 ... d5 ... d5 ... e5 ... e5 ... f5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... d5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... g4 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... a5 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... f5 ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... g5 ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... a5 ... g5 ... g5 ... f5 ... f5 ... e5 ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C#5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... b4 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... f4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... d4 ... C#4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... C#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C#4 ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Brian Crain - At The Ivy Gate
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 1346/2
Author: Brian Crain
Categories : Pop
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[9][ed][yd][if][pf][ig][yg][eh][4j][8s][qs][ed][td][ef][qf][8g][ws][ts][ud][od][uf][tf][wg][5h][9g][wg][rf][yf][rd][wd][9s][ed][yd][if][pf][ig][yg][eh][4j][8s][qs][ed][td][ef][qf][8g][ws][ts][ud][od][uf][tf][wg][5h][9g][wg][rf][yf][rd][wd][9s][8j][qj][eh][th][eg][qg][8f][0][e][t][us][t][e][0][3o][7h][0h][wg][rg][wf][0f][7d][9][w][r][y][r][w][9][4p][8j][qj][eh][th][eg][qg][8f][0][e][t][uj][t][ef][0][5d][9][w][r][y][r][w][9][5][9][w][r][y][r][w][9][9][ed][yd][if][pf][ig][yg][eh][8s][qs][ed][td][ef][qf][8g][ws][ts][ud][od][uf][tf][wg][9g][wg][rf][yf][rd][wd][9s][ed][yd][if][pf][ig][yg][eh][8s][qs][ed][td][ef][qf][8g][ws][ts][ud][od][uf][tf][wg][9g][wg][rf][yf][rd][wd][9s][8j][qj][eh][th][eg][qg][8f][0][e][t][us][t][e][3o][7h][0h][wg][rg][wf][0f][7d][9][w][r][y][r][w][4p][8j][qj][eh][th][eg][qg][8f][0][e][t][uj][t][ef][5d][9][w][r][y][r][w][9][5h][9][w][r][y][r][w][9g][0][e][t][u][t][ef][3f][7][0][W][ra][W][0][7a][0][e][tg][uh][0][3f][7][0][W][r][W][0][7f][0][e][tf][u][tf][ef][0][3f][7][0][Wa][r][W][0][7a][0][e][t][u][t][ed][7][0][W][r][W][0a][5a][9][w][r][y][r][wa][9][4s][8][q][e][t][e][qs][3d][7][0][W][r][W][0f][7][6f][0][e][t][u][t][e][0][6][0][e][t][u][t][e][0][9][ed][yd][if][pf][ig][yg][eh][4j][8s][qs][ed][td][ef][qf][8g][ws][ts][ud][od][uf][tf][wg][5h][9g][wg][rf][yf][rd][wd][9s][ed][yd][if][pf][ig][yg][eh][4j][8s][qs][ed][td][ef][qf][8g][ws][ts][ud][od][uf][tf][wg][5h][9g][wg][rf][yf][rd][wd][9s][8j][qj][eh][th][eg][qg][8f][6f][0][e][t][us][t][e][3o][7h][0h][wg][rg][wf][0f][7d][9][w][r][y][r][w][9][4p][8j][qj][eh][th][eg][qg][8f][0][e][t][uj][t][ef][0][5d][9][w][r][y][r][w][9][5h][9][w][r][y][r][w][9g][0][e][t][u][t][ef][3f][7][0][W][ra][W][0][7a][0][e][tg][uh][0][3f][7][0][W][r][W][0][7f][0][e][tf][u][tf][ef][0][3f][7][0][Wa][r][W][0][7a][0][e][t][u][t][ed][7][0][W][r][W][0a][5a][9][w][r][y][r][ws][8][q][e][t][e][qd][8][0][W][r][W][0f][7][6f][0][e][t][u][t][e][0][6][0][e][T][uf][T][ef][0][4j][8][q][e][t][eh][qh][8g][0][e][T][u][T][e][0p][4j][8h][qh][eg][tg][ef][qf][8d][0][e][T][u][T][eS][0][4d][8][q][es][t][e][qa][6p][0][e][T][u][T][eu][0][4i][8][q][eu][t][e][qy][6T][0][e][T][eu][T][e][0][4e][8][q][e][t][e][qe][5r][9][w][r][y][r][wr][9][6T][0][e][T][u][T][e][0][6][0][e][T][u][T][eT][0][4i][8][q][e][t][e][qi][5o][9][w][r][y][r][wo][9][6p][0][e][T][u][T][ep][6d][0][e][T][uf][T][e][0][9d][e][y][i][p][y][i][p][d][g][h][j][z]

Other songs

Play Fur Elise (Easy) Name of the track: Play Fur Elise (Easy)
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 241/ 3
Author: Beethoven
Categories : Classical music
Oh Wonder - Without you Name of the track: Oh Wonder - Without you
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1302/ 6
Categories : Pop
My Heart Will Go On - Titanic Name of the track: My Heart Will Go On - Titanic
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 669/ 3
Categories : Movies
le vent de la musique Name of the track: le vent de la musique
Level: normal
Beat speed: 0,9984365 giây
Number of musical notes: 61/ 3
Billie Eilish - Bad guy Name of the track: Billie Eilish - Bad guy
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 383/ 2
Categories : Pop
Rise Up - Andra Day Name of the track: Rise Up - Andra Day
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 720/ 6
Categories : Pop
Mirai Nikki OST - Here With You Name of the track: Mirai Nikki OST - Here With You
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 444/ 6
Author: Mirai Nikki
Categories : Anime
Megalovania - Undertale Name of the track: Megalovania - Undertale
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1766/ 4
Categories : Gaming OSTs
Black Mesa - Theme Name of the track: Black Mesa - Theme
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 140/ 4
Categories : Gaming OSTs
City of stars- La La Land Name of the track: City of stars- La La Land
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 418/ 4
Author: Justin Hurwitz
Categories : Movies
Waiting for progressing
Loading data...