Angry Birds - Main Theme
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

e4 ... F#4 ... e2 ... e4 ... b4 ... e4 ... F#4 ... g4 ... e2 ... e2 ... c5 ... b4 ... a4 ... g4 ... g4 ... F#4 ... e4 ... e3 ... e2 ... F#4 ... b2 ... e3 ... b2 ... g2 ... a4 ... d3 ... g3 ... d3 ... C#5 ... F#3 ... C#5 ... b3 ... C#5 ... F#3 ... C#5 ... b3 ... a4 ... b4 ... F#3 ... b2 ... F#4 ... b2 ... e3 ... b2 ... g2 ... a4 ... d3 ... g3 ... d3 ... C#5 ... F#3 ... C#5 ... b3 ... C#5 ... F#3 ... C#5 ... b3 ... a4 ... b4 ... F#3 ... b2 ... C#5 ... b2 ... F#3 ... b3 ... F#3 ... b3 ... e5 ... b2 ... C#5 ... F#3 ... C#5 ... d3 ... g3 ... d3 ... g3 ... C#5 ... d3 ... F#2 ... b2 ... C#5 ... b2 ... F#3 ... b3 ... F#3 ... b3 ... e5 ... b2 ... C#5 ... F#3 ... C#5 ... d3 ... g3 ... d3 ... g3 ... C#5 ... g2 ... d3 ... d3 ... e2 ... e3 ... a3 ... e2 ... g3 ... g2 ... g3 ... C#4 ... g2 ... c4 ... c3 ... c4 ... F#4 ... C#5 ... C#5 ... C#5 ... e2 ... e3 ... a3 ... e2 ... g3 ... g2 ... g3 ... C#4 ... g2 ... F#4 ... b3 ... F#4 ... c3 ... b3 ... F#4 ... g4 ... C#5 ... C#5 ... C#5 ... e2 ... a4 ... e2 ... e2 ... e2 ... e2 ... e2 ... C#5 ... C#5 ... C#5 ... e2 ... e4 ... b4 ... e2 ... e2 ... a4 ... e2 ... e2 ... e2 ... e2 ... e2 ... C#5 ... C#5 ... C#5 ... e2 ... e4 ... b4 ... e2 ... e4 ... e2 ... e2 ... e2 ... C#5 ... b4 ... b4 ... e4 ... e2 ... F#4 ... e2 ... g4 ... e2 ... g4 ... e4 ... e4 ... e2 ... e2 ... e2 ... C#5 ... b4 ... b4 ... e4 ... e2 ... F#4 ... e2 ... g4 ... e2 ... g4 ... e4 ... F#4 ... e4 ... e2 ... e4 ... e2 ... g4 ... a4 ... e2 ... F#4 ... g4 ... e4 ... g2 ... g4 ... a4 ... g2 ... F#4 ... e4 ... g2 ... b2 ... C#5 ... b4 ... b2 ... b4 ... b2 ... d5 ... e5 ... b2 ... C#5 ... d5 ... d2 ... d3 ... d2 ... e5 ... d3 ... C#5 ... d2 ... d3 ... e2 ... F#4 ... e4 ... e2 ... e4 ... e2 ... e4 ... e2 ... e4 ... F#4 ... g4 ... e2 ... a4 ... e2 ... F#4 ... e4 ... e2 ... e4 ...
... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... e4 ... b3 ... g4 ... ... ... b4 ... g4 ... d4 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... F#4 ... b3 ... ... ... g4 ... e4 ... b3 ... g4 ... ... ... b4 ... g4 ... d4 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... F#4 ... b3 ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... b4 ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... C#5 ... C#5 ... ... ... b4 ... F#3 ... b3 ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... b4 ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... C#5 ... C#5 ... ... ... a4 ... b4 ... b4 ... b3 ... ... ... ... ... b3 ... C#4 ... d4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... e4 ... e4 ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... b3 ... ... ... ... ... b3 ... C#4 ... d4 ... ... ... ... ... d4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... g4 ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... c5 ... e3 ... ... ... b4 ... C#5 ... g4 ... g4 ... g4 ... e2 ... d5 ... d5 ... e3 ... ... ... ... ... e3 ... e3 ... ... ... b4 ... C#5 ... g4 ... g4 ... g4 ... e2 ... d5 ... d5 ... e3 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... e3 ... e3 ... e3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ... ... ... e3 ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... e3 ... e3 ... e3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ... ... ... e3 ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... e3 ... g4 ... e3 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... g4 ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... d5 ... b3 ... d5 ... b3 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... b4 ... d4 ... d5 ... ... ... d4 ... ... ... b4 ... ... ... e3 ... ... ... g4 ... e3 ... g4 ... e3 ... g4 ... e3 ... g4 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... e3 ... ... ... ... ... e3 ... e5 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... d5 ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... F#4 ... ... ... ... ... d5 ... d5 ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... F#4 ... F#4 ... F#4 ... ... ... d5 ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... d5 ... d5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... e3 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... b4 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... e3 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... b3 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... F#4 ... ... ... F#4 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... F#4 ... ... ... F#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... b4 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Angry Birds - Main Theme
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 494/7
Categories : Gaming OSTs
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

u I [3o] u a u I o [3a] [3a] s a p o o I u 0 [3u] I [7o] [0u] [7r] [5o] p [9a] [wo] [9y] S [Qd] S [rd] S [Qd] S [ra] p a [QI] [7r] I [7o] [0u] [7r] [5o] p [9a] [wo] [9y] S [Qd] S [rd] S [Qd] S [ra] p a [QI] [7r] S [7ad] [Qad] [rad] [Qad] [rd] f [7d] S [Qd] S [9d] [wd] [9S] [wS] S [9a] [$QI] [7r] S [7ad] [Qad] [rad] [Qad] [rd] f [7d] S [Qd] S [9d] [wd] [9S] [wS] S [5p] [9a] [9a] [3r] 0 e [3r] [wT] [5y] w T [5y] [tuI] [8uI] [tuI] I [Ssd] [Ssd] [Ssd] [3r] 0 e [3r] [wT] [5y] w T [5y] I [ro] I [8o] [ro] I [os] [Ssd] [Ssd] [Ssd] [30a] p [3a] [3S] [3oa] [3oa] [3oa] [S30] [Sd] [Sd] [30a] u a [30a] [30a] p [3a] [3S] [3oa] [3oa] [3oa] [S30] [Sd] [Sd] [30a] u a [30a] u [30r] [30] [30a] S a a u [30u] I [30I] o [30I] o u u [30r] [30] [30a] S a a u [30u] I [30I] o [30I] o u I [uo] [30u] [uo] [30u] o p [30o] I o [uo] [5wu] o p [5wo] I u 5 [7ra] S [ad] [7ra] [ad] [7ra] d f [7rd] S d [2ad] [9ya] [2d] f [9yd] S [2a] 9 [30u] I [uo] [30u] [uo] [30u] [uo] [30u] [uo] I o [30o] p [30o] I u [30a] [uf] 

Other songs

Love Shot - EXO Name of the track: Love Shot - EXO
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 700/ 2
Author: EXO
Categories : Pop
Nathan Evans - Wellerman Name of the track: Nathan Evans - Wellerman
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 56/ 2
Author: Nathan Evans
Naruto - Sad Sad Rain Name of the track: Naruto - Sad Sad Rain
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1714/ 6
Categories : Anime
See You Again Name of the track: See You Again
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 127/ 3
Author: Wiz Khalifa
Categories : Pop
Canon in C - Pachelbel Name of the track: Canon in C - Pachelbel
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1304/ 3
Song of Storms Name of the track: Song of Storms
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 578/ 6
Categories : Gaming OSTs
Alan Walker - On My Way Name of the track: Alan Walker - On My Way
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1690/ 5
Categories : EDM
Christmas Tree Name of the track: Christmas Tree
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 160/ 4
Categories : Classical music
Maroon 5 - Payphone - Easy Name of the track: Maroon 5 - Payphone - Easy
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 127/ 3
Forsaken Child of Ancient Times — (GENSHIN IMPACT) Name of the track: Forsaken Child of Ancient Times — (GENSHIN IMPACT)
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 750/ 5
Author: Yu-Peng Chen
Categories : Gaming OSTs
Waiting for progressing
Loading data...