Billie Eyelash - Ocean Eyes
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

f3 ... g3 ... a3 ... g3 ... e3 ... a5 ... a3 ... g3 ... e3 ... g5 ... f3 ... g3 ... e3 ... d5 ... e5 ... d5 ... c5 ... f3 ... g3 ... e3 ... a5 ... e3 ... g3 ... e3 ... g5 ... c5 ... c4 ... g3 ... f3 ... c4 ... f3 ... a5 ... g3 ... e3 ... d5 ... e5 ... d5 ... c5 ... f3 ... g3 ... e3 ... a5 ... g3 ... a3 ... g5 ... c5 ... e3 ... c3 ... f3 ... c4 ... g3 ... f3 ... d5 ... c5 ... g2 ... a2 ... d5 ... c5 ... c5 ... g2 ... a2 ... c5 ... c5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g2 ... g5 ... a2 ... c5 ... c5 ... a2 ... e5 ... c5 ... e5 ... c3 ... f3 ... d5 ... c5 ... g2 ... a2 ... d5 ... c5 ... c5 ... g2 ... a2 ... c5 ... c5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g2 ... g5 ... a2 ... c5 ... c5 ... a2 ... e5 ... c5 ... e5 ... c3 ... f3 ... c4 ... g3 ... f3 ... a3 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e5 ... c4 ... e3 ... a3 ... f3 ... a3 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... c4 ... e4 ... a4 ... c5 ... a3 ... c4 ... e3 ... a3 ... f3 ... a4 ... a3 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c3 ... e3 ... a2 ... c3 ... e3 ... c4 ... e4 ... g3 ... e4 ... g3 ... f3 ... f3 ... f3 ... a3 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... e5 ... c4 ... e3 ... a3 ... f3 ... a3 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... c4 ... e4 ... a4 ... c5 ... a3 ... c4 ... e3 ... a3 ... f3 ... a4 ... a3 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... c3 ... e3 ... a2 ... c3 ... e3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c3 ... g3 ... f3 ... e4 ... c4 ... e4 ... g3 ... e4 ... g3 ... f3 ... d5 ... c5 ... g2 ... a2 ... d5 ... c5 ... c5 ... g2 ... a2 ... c5 ... c5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g2 ... g5 ... a2 ... c5 ... c5 ... a2 ... e5 ... c5 ... e5 ... c3 ... f3 ... d5 ... c5 ... g2 ... a2 ... d5 ... c5 ... c5 ... g2 ... a2 ... c5 ... c5 ... c5 ... a5 ... a5 ... g2 ... g5 ... a2 ... c5 ... c5 ... a2 ... e5 ... c5 ... e5 ... c3 ... f3 ... c4 ... g3 ... f3 ... g2 ... a2 ... d5 ... e3 ... f2 ... g2 ... a2 ... d5 ... e5 ... d5 ... e5 ... d5 ... f2 ... c5 ... g2 ... c5 ... a2 ... e5 ... e5 ... a3 ... d5 ... g3 ... f3 ... g2 ... e3 ... b4 ... e3 ... b4 ... a2 ... g4 ... g2 ... a2 ... e3 ... f2 ... g2 ... e3 ... a4 ... c3 ... c3 ... f3 ... d5 ... c5 ... d5 ... c4 ... g3 ... f3 ... d6 ... c6 ... g4 ... a4 ... d6 ... c6 ... c6 ... g4 ... a4 ... a5 ... a5 ... a5 ... e6 ... e6 ... g4 ... d6 ... a4 ... a5 ... a5 ... a4 ... c6 ... a5 ... c6 ... g6 ... f4 ... d6 ... c6 ... g4 ... a4 ... d6 ... c6 ... c6 ... g4 ... a4 ... a5 ... a5 ... a5 ... e6 ... e6 ... g4 ... d6 ... a4 ... a5 ... a5 ... a4 ... c6 ... a5 ... c6 ... g6 ... f4 ... c5 ... g6 ... f5 ...
a3 ... b3 ... c4 ... b3 ... a3 ... ... ... c4 ... b3 ... a3 ... ... ... a3 ... d4 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... d4 ... a3 ... ... ... a3 ... d4 ... a3 ... ... ... ... ... e4 ... c4 ... a3 ... ... ... a3 ... ... ... b3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... b3 ... a3 ... ... ... b3 ... c4 ... ... ... ... ... d5 ... g3 ... a3 ... e4 ... c4 ... a3 ... d6 ... c6 ... d3 ... e3 ... d6 ... c6 ... c6 ... d3 ... e3 ... a5 ... a5 ... a5 ... e6 ... e6 ... d3 ... d6 ... e3 ... a5 ... a5 ... e3 ... c6 ... a5 ... c6 ... g3 ... c4 ... d6 ... c6 ... d3 ... e3 ... d6 ... c6 ... c6 ... d3 ... e3 ... a5 ... a5 ... a5 ... e6 ... e6 ... d3 ... d6 ... e3 ... a5 ... a5 ... e3 ... c6 ... a5 ... c6 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... c5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... e6 ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... c5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... c6 ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... a3 ... e5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... a3 ... d6 ... c6 ... d3 ... e3 ... d6 ... c6 ... c6 ... d3 ... e3 ... a5 ... a5 ... a5 ... e6 ... e6 ... d3 ... d6 ... e3 ... a5 ... a5 ... e3 ... c6 ... a5 ... c6 ... g3 ... c4 ... d6 ... c6 ... d3 ... e3 ... d6 ... c6 ... c6 ... d3 ... e3 ... a5 ... a5 ... a5 ... e6 ... e6 ... d3 ... d6 ... e3 ... a5 ... a5 ... e3 ... c6 ... a5 ... c6 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... d3 ... a3 ... ... ... ... ... c3 ... d3 ... e3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c3 ... c6 ... d3 ... c6 ... e3 ... e6 ... e6 ... c5 ... d6 ... b3 ... c4 ... d3 ... a3 ... b5 ... a3 ... b5 ... e3 ... g5 ... d3 ... a3 ... ... ... c3 ... d3 ... a3 ... ... ... e3 ... g3 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... c4 ... c4 ... ... ... c7 ... g5 ... a5 ... ... ... c7 ... c7 ... g5 ... e5 ... c6 ... c6 ... c6 ... a6 ... a6 ... g5 ... g6 ... e5 ... c6 ... c6 ... e5 ... e6 ... c6 ... e6 ... c7 ... f5 ... ... ... c7 ... g5 ... a5 ... ... ... c7 ... c7 ... g5 ... e5 ... a6 ... a6 ... a6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... a6 ... a6 ... e5 ... c7 ... a6 ... c7 ... ... ... f5 ... c6 ... ... ... a6 ...
c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... ... ... c4 ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... g5 ... e5 ... ... ... e4 ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... g5 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... d4 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... d4 ... c4 ... ... ... d4 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... c4 ... e5 ... g5 ... c4 ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... f4 ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... f4 ... e5 ... g5 ... f4 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... a5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... f4 ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... f4 ... e5 ... g5 ... f4 ... g3 ... e5 ... ... ... ... ... f3 ... g3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... c6 ... ... ... b4 ... f4 ... g3 ... c4 ... ... ... c5 ... ... ... a4 ... ... ... g3 ... e4 ... ... ... f3 ... g3 ... e5 ... ... ... c5 ... d5 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... g4 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a6 ... a6 ... a6 ... ... ... ... ... d6 ... ... ... c6 ... a6 ... a6 ... a5 ... c7 ... a6 ... c7 ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... e6 ... ... ... ... ...
a5 ... g5 ... e5 ... g5 ... e5 ... ... ... e6 ... g5 ... e5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... c5 ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... c5 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... c5 ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... g6 ... c5 ... ... ... ... ... a5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... a4 ... b4 ... c5 ... ... ... c6 ... ... ... a5 ... ... ... g4 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... g5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... e6 ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c7 ... ... ... ... ... a6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a6 ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... d6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... b5 ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c7 ... ... ... ... ... a6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Billie Eyelash - Ocean Eyes
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 732/5
Categories : Pop
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[qet] [wry] [etu] [wry] [0et] j [etu] [wry] [0et] h [qet] [wyh] [0ef] d f d s [qtj] [wyh] [0ef] j [0eu] [wyh] [0ef] h s [tuf] [wth] [qet] t [qet] j [wry] [0et] d f d s [qet] [wry] [0et] j [wry] [etu] h s [0d] [8wh] [qet] [tuf] [wth] [qet] [dz] [sl] [59w] [60e] [dz] [sl] [sl] [59w] [60e] [sj] [sj] [sj] [jx] [jx] [59w] [hz] [60e] [sj] [sj] [60e] [fl] [sj] [fl] [8wl] [qti] [dz] [sl] [59w] [60e] [dz] [sl] [sl] [59w] [60e] [sj] [sj] [sj] [jx] [jx] [59w] [hz] [60e] [sj] [sj] [60e] [fl] [sj] [fl] [8wl] [qti] [tuf] [wth] [qti] e t [woh] r y [epf] t u t [ed] f [td] [0s] e [qpj] e t [woh] r y [tf] u p s [ej] t [0x] e [qh] [pj] e t [woh] r y [0pf] e t u [8h] 0 [6s] 8 [0d] t u [wh] u w [qet] q [qpj] e t [woh] r y [epf] t u t [ed] f [td] [0s] e [qpj] e t [woh] r y [tf] u p s [ej] t [0l] e [qh] [pj] e t [woh] r y [0pf] e t u [8h] 0 [6s] 8 [0d] 0 8 [wh] 8 w [qet] [uf] t u [wh] u w [qet] [dz] [sl] [59w] [60e] [dz] [sl] [sl] [59w] [60e] [sj] [sj] [sj] [jx] [jx] [59w] [hz] [60e] [sj] [sj] [60e] [fl] [sj] [fl] [8wl] [qti] [dz] [sl] [59w] [60e] [dz] [sl] [sl] [59w] [60e] [sj] [sj] [sj] [jx] [jx] [59w] [hz] [60e] [sj] [sj] [60e] [fl] [sj] [fl] [8wl] [qti] [tuf] [wth] [qti] [59w] [6ef] d 0 [48q] [59w] [60e] d f d f d [48q] [sl] [59w] [sl] [60e] [fx] [fx] [esl] [dz] [wra] [qti] [59w] [0et] [ak] [0es] [ak] [60p] [oh] [59w] [6eu] 0 [48q] [59w] [0ef] p [80s] [8wd] [qti] d s d [tus] [wto] [qti] z [lm] [oh] [pj] z [lm] [lm] [oh] [pf] [jlb] [jlb] [jlb] [xb] [xb] [ohz] [zv] [pfl] [jlb] [jlb] [pfj] [lxm] [jlb] [lxm] [vm] [igj] z [lm] [oh] [pj] z [lm] [lm] [oh] [pf] [jb] [jb] [jb] x x [ohz] z [pfl] [jb] [jb] [pfj] [lm] [jb] [lm] v [igj] [slx] v [gb] 

Other songs

Canon in C - Pachelbel Name of the track: Canon in C - Pachelbel
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1304/ 3
jeux interdits  - fee zelda Name of the track: jeux interdits - fee zelda
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 136/ 2
Categories : Classical music
You And I - One Direction Name of the track: You And I - One Direction
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1100/ 7
Categories : Pop
Monster - Meg and Dia Name of the track: Monster - Meg and Dia
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 727/ 3
Beethoven - Moonlight Sonata No. 14 Op. 27 Mvt. 1 Name of the track: Beethoven - Moonlight Sonata No. 14 Op. 27 Mvt. 1
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1500/ 4
Categories : Classical music
We Are Number One - Lazy Town Name of the track: We Are Number One - Lazy Town
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 204/ 3
Categories : Pop
Celtic Dream Name of the track: Celtic Dream
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 802/ 3
Havana - Camilla Cabello Name of the track: Havana - Camilla Cabello
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 904/ 3
Categories : EDM
Alan Walker - On My Way Name of the track: Alan Walker - On My Way
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1690/ 5
Categories : EDM
Torna a Casa - Maneskin Name of the track: Torna a Casa - Maneskin
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 360/ 5
Categories : Pop
Waiting for progressing
Loading data...