Lord Huron - Night We Met
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

a3 ... g3 ... g3 ... c4 ... e4 ... a4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... g3 ... b3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... a4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... c3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a3 ... c4 ... e4 ... a4 ... e4 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... c4 ... e4 ... e5 ... g4 ... c5 ... g4 ... e4 ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ... g4 ... e4 ... a3 ... c4 ... e4 ... e4 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... f3 ... a3 ... c4 ... a4 ... c4 ... a3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a4 ... c4 ... a3 ... a3 ... c4 ... e4 ... a4 ... e4 ... c4 ... b3 ... d4 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... e3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... e3 ... a3 ... c4 ... e4 ... a4 ... e4 ... c4 ... g3 ... b3 ... d4 ... a3 ... c4 ... a4 ... c4 ... a3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a4 ... c4 ... a3 ... e3 ... a3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... c5 ... a2 ... e3 ... e4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... a2 ... e3 ... a3 ... a2 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... c5 ... a2 ... e3 ... a3 ... e4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... e5 ... e5 ... e5 ... g5 ... g5 ... g3 ... e5 ... c3 ... d5 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... a2 ... e3 ... e4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... a2 ... a5 ... e3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... c3 ... d5 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... a2 ... e3 ... a3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c3 ... g3 ... c4 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... c4 ... a3 ... e3 ... a3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... c5 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... a2 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... c5 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... e4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... e5 ... e5 ... e5 ... g5 ... g5 ... g3 ... e5 ... c3 ... d5 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... c5 ... a2 ... e3 ... e4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... a2 ... a5 ... e3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... c3 ... d5 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... a2 ... e3 ... a3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c3 ... g3 ... c4 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... a2 ... e3 ... a3 ... c4 ... a3 ... e3 ... c3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... f3 ... c3 ...
c4 ... b3 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... c5 ... d5 ... ... ... c5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... c5 ... ... ... c5 ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... d5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... a5 ... a5 ... a5 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... e5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... a5 ... a5 ... a5 ... a5 ... ... ... g5 ... g5 ... g5 ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... a4 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... g4 ... ... ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... g4 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... a5 ... a5 ... a5 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... e5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... a5 ... a5 ... a5 ... a5 ... ... ... g5 ... g5 ... g5 ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
e4 ... d4 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
c6 ... b5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Lord Huron - Night We Met
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 1004/4
Categories : Pop
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[etu] [wry] [wtu] t u p u t e t u [wk] r [8h] w t u t w 8 w t u t [ef] t u p u t e t u [8h] w [4j] 8 q e q 8 4 8 q e q 8 e [ts] [us] [ps] u [ts] [wd] r [ys] [tf] u f o s o u t u o s o u e [ts] [us] u [tf] [wd] r [ys] [qp] e t p t e q e t p [ts] [es] [es] t u [ps] u [ts] r [ys] [8f] 0 w [tf] w [0d] [8f] 0 w t [ws] [0s] [es] t u [ps] u [tf] [wd] r [ys] e t p t e q e t p [ts] [es] 0 e [6ps] 0 e [8od] w [ts] [4sf] 8 q e q 8 4 8 q e [qsf] [8sf] [sf] 6 0 [usf] e 0 [8od] w [ts] [4d] [8s] q e q 8 4 8 q e [ts] [es] [6ps] 0 e [6ps] 0 [8od] w [ts] [4sf] 8 q e q 8 4 8 q e [qsf] [8sf] [sf] 6 0 e [usf] e 0 [8od] w [ts] [8s] q e q 8 4 8 q e [qf] [8f] [fj] [fj] [fj] h h [wry] f [8f] d [ws] t u t w 8 w t u [ts] [ws] [6s] 0 [us] e [0f] [8d] w [ts] [4p] 8 q e q 8 4 8 q e [qf] [8f] [6j] [0j] [ej] [6j] j [0h] [eh] [5h] 9 [wf] [8f] d [ws] t u t w 8 w t u [ts] [ws] [6s] 0 e [6s] 0 [ef] [8d] w [ts] 8 q e q 8 4 8 q e [ts] [es] 0 e [6ps] 0 e [8od] w [ts] [4sf] 8 [sf] q e q 8 4 8 q e [qs] [8s] [6ps] 0 [6ps] 0 [esf] [8od] w [ts] [4ps] 8 q e q 8 4 8 q e [qs] [8s] [6ps] 0 e [6ps] 0 [8od] w [ts] [4sf] 8 [sf] q e q 8 4 8 q e [qs] [8s] [6ps] 0 e [ups] e [0sf] [8od] w [ts] 8 q e q 8 4 8 q e [qf] [8f] [fj] [fj] [fj] h h [wry] f [8f] d [ws] t u t w 8 w t u [ts] [ws] s 6 0 [us] e [0f] [8d] w [ts] [4p] 8 q e q 8 4 8 q e [qf] [8f] [6j] [0j] [ej] [6j] j [0h] [eh] [5h] 9 [wf] [8f] d [ws] t u t w 8 w t u [ts] [ws] [6s] 0 e [6s] 0 [ef] [8d] w [ts] 8 q e q 8 4 8 q e q 8 6 0 e t e 0 8 w t 4 8 q e q 8 4 8 q e q 8 6 0 e t e 0 8 w t 4 8 q e q 8 4 8 q e q 8 

Other songs

Ode To Joy - Beethoven Name of the track: Ode To Joy - Beethoven
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 122/ 3
Author: Beethoven
Categories : Classical music
Alan Walker - Lily Name of the track: Alan Walker - Lily
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1193/ 3
Categories : EDM
Debussy - Clair De Lune Name of the track: Debussy - Clair De Lune
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 686/ 7
Categories : Classical music
Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe Name of the track: Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 619/ 3
Categories : Pop
Payphone - Maroon 5 Name of the track: Payphone - Maroon 5
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 754/ 3
Author: Maroon 5
Ocean Man - Ween Name of the track: Ocean Man - Ween
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 911/ 5
Author: Ween
Categories : Pop
Let Her Go - Passenger Name of the track: Let Her Go - Passenger
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1817/ 3
Author: Passenger
Categories : Pop
Imagine Dragons - Believer Name of the track: Imagine Dragons - Believer
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1598/ 3
Categories : Pop
Deltarune - Scarlet Forest Name of the track: Deltarune - Scarlet Forest
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1108/ 6
Categories : Gaming OSTs
Ko Ko Bop - EXO Name of the track: Ko Ko Bop - EXO
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 898/ 6
Author: EXO
Categories : Pop
Waiting for progressing
Loading data...