Wintergatan - Marble Machine
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

a3 ... c4 ... e5 ... c4 ... a3 ... d5 ... c4 ... e5 ... c5 ... c4 ... g5 ... c4 ... e4 ... e5 ... e4 ... c4 ... d5 ... e4 ... b4 ... c5 ... e4 ... g5 ... b3 ... e4 ... e5 ... e4 ... b3 ... e5 ... e4 ... d5 ... c5 ... e4 ... a4 ... f3 ... a3 ... e5 ... a3 ... g3 ... e5 ... b3 ... d5 ... c5 ... b3 ... a5 ... a3 ... c4 ... e5 ... c4 ... a3 ... d5 ... c4 ... e5 ... c5 ... c4 ... g5 ... c4 ... e4 ... e5 ... e4 ... c4 ... e5 ... e4 ... d5 ... c5 ... e4 ... g5 ... e3 ... g3 ... e5 ... g3 ... a5 ... e3 ... e5 ... g3 ... d5 ... c5 ... g3 ... a4 ... d3 ... e4 ... f4 ... b4 ... a3 ... a4 ... c5 ... e3 ... d5 ... a4 ... e5 ... g3 ... c5 ... d5 ... f2 ... c4 ... e5 ... c4 ... f3 ... d5 ... c4 ... e5 ... c5 ... c4 ... f2 ... b3 ... e5 ... b3 ... g3 ... d5 ... b3 ... b4 ... c5 ... b3 ... a2 ... c4 ... e5 ... c4 ... a3 ... e5 ... c4 ... d5 ... c5 ... c4 ... a4 ... d3 ... d4 ... e5 ... d4 ... e3 ... e5 ... b3 ... d5 ... c5 ... b3 ... f2 ... c4 ... e5 ... c4 ... f3 ... d5 ... c4 ... e5 ... c5 ... c4 ... g2 ... b3 ... e5 ... b3 ... g3 ... e5 ... b3 ... d5 ... c5 ... b3 ... a2 ... c4 ... e5 ... c4 ... a5 ... e3 ... e5 ... b3 ... d5 ... c5 ... b3 ... a3 ... c4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... b3 ... d4 ... e4 ... d4 ... b3 ... g3 ... b3 ... e4 ... d4 ... b3 ... g3 ... b3 ... e4 ... b3 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... d5 ... g3 ... g4 ... a4 ... b4 ... b3 ... c5 ... d5 ... a3 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... g3 ... b3 ... c4 ... b3 ... g3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b3 ... g3 ... e3 ... g3 ... b3 ... c4 ... e4 ... f4 ... a4 ... f4 ... e4 ... d4 ... b5 ... e4 ... e5 ... f5 ... c6 ... g4 ... g5 ... a5 ... f3 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... f3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... f3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... b3 ... e4 ... f4 ... g4 ... f4 ... e4 ... c4 ... e4 ... g4 ... f4 ... e4 ... c4 ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... f3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... f3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... e4 ... c4 ... e5 ... f5 ... b5 ... f4 ... a5 ... c6 ... e4 ... d6 ... a5 ... e6 ... b4 ... c6 ... d6 ... a6 ... f3 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... f3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... f3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... d4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... d4 ... c4 ... g3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... e4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... f4 ... e4 ... c4 ... a3 ... c4 ... f4 ... c4 ... e4 ... f4 ... c5 ... f4 ... e4 ... d4 ... f4 ... g4 ... b4 ... d5 ... b4 ... g4 ... e4 ... g4 ... c5 ... e5 ... f5 ... e5 ... c5 ... f4 ... c5 ... f5 ... e5 ... c5 ... f4 ... c5 ... e5 ... c5 ... c5 ... d5 ... e5 ... d5 ... c5 ... g4 ... c5 ... e5 ... d5 ... c5 ... g4 ... c5 ... e5 ... c5 ... c5 ... e5 ... f5 ... e5 ... c5 ... a4 ... c5 ... g4 ... b4 ... c5 ... b4 ... g4 ... g5 ... e4 ... c5 ... e5 ... f5 ... e5 ... c5 ... b4 ... a4 ...
a5 ... e4 ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... c5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... f5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... d4 ... ... ... d4 ... f5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... f5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... f3 ... e4 ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... g3 ... e4 ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... a3 ... e4 ... ... ... e4 ... f5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... f4 ... f5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... f3 ... e4 ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... g3 ... e4 ... ... ... e4 ... f5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... a3 ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... a4 ... e4 ... e4 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a4 ... g5 ... c5 ... g5 ... g4 ... c5 ... g5 ... g4 ... c5 ... g4 ... c5 ... g5 ... g4 ... e5 ... g4 ... g5 ... b4 ... g5 ... g4 ... b4 ... g5 ... g4 ... b4 ... g4 ... b4 ... g5 ... g4 ... e5 ... g4 ... c5 ... b4 ... c5 ... a4 ... b4 ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... a5 ... a4 ... g5 ... c5 ... g5 ... g4 ... c5 ... g5 ... g4 ... c5 ... g4 ... c5 ... g5 ... g4 ... e5 ... c5 ... b5 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... b5 ... b4 ... a5 ... f5 ... a5 ... d5 ... f5 ... a5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... e5 ... a5 ... e6 ... e5 ... a5 ... e6 ... e5 ... a5 ... e5 ... a5 ... e6 ... e5 ... e6 ... e5 ... b5 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... b5 ... b4 ... c6 ... e5 ... c6 ... c5 ... e5 ... c6 ... c5 ... e5 ... c5 ... e5 ... c6 ... c5 ... c6 ... c5 ... g5 ... e5 ... g5 ... c5 ... e5 ... g5 ... c5 ... e5 ... c5 ... e5 ... g5 ... c5 ... e5 ... c5 ... a5 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... e5 ... a4 ... e5 ... a5 ... a4 ... a5 ... a4 ... b5 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... b5 ... b4 ... b5 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... e5 ... b4 ... e5 ... b5 ... b4 ... b5 ... b4 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... e6 ... ... ... ... ... a5 ... d6 ... d6 ... a5 ... e6 ... ... ... c6 ... a5 ... g6 ... ... ... b5 ... e6 ... ... ... ... ... b5 ... d6 ... d6 ... g5 ... b5 ... ... ... c6 ... g5 ... g6 ... ... ... a5 ... e6 ... ... ... ... ... a5 ... g6 ... e6 ... a5 ... d6 ... ... ... c6 ... d6 ... a5 ... ... ... f5 ... e6 ... ... ... ... ... f5 ... g6 ... e6 ... g5 ... d6 ... ... ... c6 ... g5 ... a6 ... ... ... a5 ... e6 ... ... ... ... ... a5 ... d6 ... d6 ... a5 ... e6 ... ... ... c6 ... a5 ... g6 ... ... ... b5 ... e6 ... ... ... ... ... b5 ... g6 ... e6 ... b5 ... d6 ... ... ... c6 ... b5 ... g6 ... ... ... c6 ... e6 ... ... ... ... ... b5 ... a6 ... e6 ... b5 ... d6 ... ... ... c6 ... b5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Wintergatan - Marble Machine
Level: Easy
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 1000/4

Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[ej] [tu] f [tu] [es] d [tu] f s [tud] h t [uo] f [uo] [ts] d [uo] a s [uod] h r [uo] f [uo] [rg] f [uo] d s [uod] p q [ey] f [ey] [wg] f [ru] d s [rud] j e [tu] f [tu] [es] d [tu] f s [tud] h t [uo] f [uo] [tg] f [uo] d s [uod] h 0 [wr] f [wrd] j 0 f [wr] d s [wra] p 9 u i a [eyi] p s [0o] d p f [wra] s d [4q] [tu] f [tu] [qs] d [tu] f s [tud] [4w] [ru] f [ru] [ws] d [ru] a s [rud] [6e] [tu] f [tu] [eg] f [tu] d s [tud] p 9 [yi] f [yi] [0g] f [ruo] d s [ruo] [4q] [tu] f [tu] [qs] d [tu] f s [tud] [5w] [ru] f [ru] [wg] f [ru] d s [rud] [6e] [tu] f [tuf] j 0 f [ru] d s [rua] [ep] [tu] [tu] [ep] [tf] [uj] [ip] [uf] [tj] [ep] [tf] [tp] [ef] [tj] [up] [if] [up] [th] [ts] [yh] [uo] [ys] [th] [wo] [ts] [uo] [ys] [th] [wo] [tf] [uo] [th] [ra] [yh] [uo] [ya] [rh] [wo] [ra] [uo] [ya] [rh] [wo] [rf] [uo] [rs] [ta] [us] [ip] [ua] [ts] [ep] d w o p a [ru] s d [ep] [tf] [uj] [ip] [uf] [tj] [ep] [tf] [ip] [uf] [tj] [up] [ij] [up] [th] [ts] [yh] [uo] [ys] [th] [wo] [ts] [uo] [ys] [th] [wo] [tf] [us] [tk] [wf] [rk] [ta] [rf] [wk] [0a] [wf] [ta] [rf] [wk] [0a] [wk] [ra] [tj] [ug] [ij] [pd] [ig] [uj] [yd] k u f g l [oa] h j [qf] [tj] [ux] [if] [uj] [tx] [qf] [tj] [if] [uj] [tx] [qf] [tx] [uf] [tk] [tf] [yk] [ua] [yf] [tk] [wa] [tf] [ua] [yf] [tk] [wa] [tk] [ua] [tl] [tf] [ul] [is] [uf] [tl] [es] [tf] [is] [uf] [tl] [es] [tl] [us] [rh] [uf] [ih] [os] [if] [uh] [ts] [uf] [os] [if] [uh] [ts] [uf] [os] [uj] [tf] [uj] [ip] [uf] [tj] [qp] [tf] [ip] [uf] [tj] [qp] [tj] [up] [tk] [tf] [yk] [ua] [yf] [tk] [wa] [tf] [ua] [yf] [tk] [wa] [tk] [ua] [tk] [tf] [uk] [ia] [uf] [tk] [ea] [tf] [ia] [uf] [tk] [ea] [tk] [ua] [tj] f g k [ipg] j l [uh] z j x [afk] l z b q t [uj] [ix] u t [qj] [tz] [iz] [uj] [tx] q [tl] [ujz] [tv] t [yk] [ux] y t [wk] [tz] [uz] [yh] [tk] w [tl] [uhz] [tv] t [uj] [ix] u t [ej] [tv] [ix] [uj] [tz] e [tl] [iz] [tj] u [ig] [sx] i u [yg] [iv] [ox] [ah] [dz] a [ol] [uhz] [ob] s [fj] [gx] f s [ij] [sz] [gz] [fj] [sx] i [sl] [fjz] [sv] s [dk] [fx] d s [ok] [sv] [fx] [dk] [sz] o [sl] [fkz] [sv] s [fl] [gx] f s [pkz] [sb] [ox] [ak] [sz] a [ol] [hk] [uj] s f g f s a p 

Other songs

Rise Up - Andra Day Name of the track: Rise Up - Andra Day
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 720/ 6
Categories : Pop
Kill La Kill - Blumenkranz Name of the track: Kill La Kill - Blumenkranz
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1723/ 6
Categories : Pop
Black Mesa - Theme Name of the track: Black Mesa - Theme
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 140/ 4
Categories : Gaming OSTs
Deemo - Marigold Name of the track: Deemo - Marigold
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 980/ 7
Categories : Pop
Megalovania - Undertale Name of the track: Megalovania - Undertale
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1766/ 4
Categories : Gaming OSTs
Wet Hands - Minecraft Name of the track: Wet Hands - Minecraft
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 379/ 3
Categories : Gaming OSTs
Requiem der Morgenröte - Shingeki no Kyojin Season 3 (ED) Name of the track: Requiem der Morgenröte - Shingeki no Kyojin Season 3 (ED)
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 536/ 7
Categories : Anime
Faded - Alan Walker Name of the track: Faded - Alan Walker
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1196/ 3
Categories : EDM
Fantasie - Cherry Blossom Name of the track: Fantasie - Cherry Blossom
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1048/ 4
Categories : Classical music
Safe and Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars Name of the track: Safe and Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 970/ 6
Author: Taylor Swift
Waiting for progressing
Loading data...