Higurashi - Dear You
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

a2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... e3 ... g2 ... d3 ... f3 ... c3 ... g3 ... b3 ... a2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... e3 ... g2 ... d3 ... f3 ... c3 ... g3 ... a2 ... e3 ... g3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... e3 ... d5 ... g2 ... d3 ... f3 ... d5 ... c5 ... c3 ... g3 ... b3 ... e3 ... g3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... e3 ... d5 ... g2 ... d3 ... d5 ... f3 ... d5 ... c5 ... c3 ... g3 ... c4 ... a2 ... e3 ... a3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... d5 ... g2 ... d3 ... g3 ... d5 ... c5 ... c3 ... g3 ... b3 ... e3 ... a3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... d5 ... g2 ... d3 ... d5 ... g3 ... d5 ... c5 ... c3 ... g3 ... c4 ... b2 ... a2 ... e3 ... a3 ... g4 ... f2 ... c3 ... f3 ... g2 ... d3 ... g3 ... e5 ... c3 ... g3 ... b3 ... a2 ... e3 ... a3 ... g4 ... f2 ... c3 ... f3 ... g2 ... d3 ... g3 ... g5 ... c3 ... g3 ... b3 ... e3 ... a3 ... g4 ... f2 ... c3 ... f3 ... g2 ... d3 ... g3 ... e5 ... c3 ... g3 ... b3 ... e3 ... a3 ... g4 ... f2 ... c3 ... f3 ... g2 ... d3 ... g3 ... g5 ... c3 ... g3 ... b3 ... a3 ... e5 ... g5 ... f3 ... c5 ... g3 ... c5 ... d5 ... d5 ... c4 ... d5 ... e5 ... a3 ... e5 ... g5 ... f3 ... c5 ... g3 ... c5 ... d5 ... c3 ... c4 ... g3 ... e3 ... c3 ... d4 ... a2 ... a2 ... e3 ... a3 ... e3 ... c4 ... f2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e3 ... c3 ... f2 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... c4 ... g3 ... b2 ... a2 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... e3 ... a2 ... e3 ... f2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e3 ... c3 ... f2 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... c4 ... g3 ... b2 ... g3 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... e3 ... a2 ... e3 ... f2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e3 ... c3 ... f2 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... c4 ... g3 ... b2 ... a2 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... e3 ... a2 ... e3 ... f2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e3 ... c3 ... f2 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... e4 ... a3 ... e4 ... g4 ... f3 ... c4 ... e4 ... g3 ... f5 ... d4 ... c5 ... f4 ... f5 ... c4 ... e4 ... g4 ... a3 ... e4 ... g4 ... c6 ... f3 ... c4 ... e4 ... g3 ... c6 ... d4 ... f4 ... g5 ... c4 ... f6 ... g4 ... b4 ... a3 ... e4 ... g4 ... d6 ... f3 ... c4 ... e4 ... g3 ... c6 ... d4 ... f4 ... f6 ... c4 ... g4 ... b4 ... a3 ... e4 ... g4 ... e6 ... f3 ... c4 ... e4 ... g3 ... d4 ... f4 ... d6 ... c3 ... c4 ... g3 ... e3 ... c3 ... g2 ... e2 ... e2 ... a2 ... c3 ... e3 ... c3 ... a2 ... e2 ... f2 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... f2 ... g3 ... g2 ... g2 ... d3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... e3 ... c3 ... g3 ... e2 ... a2 ... c3 ... e3 ... c3 ... a2 ... e2 ... f2 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... f2 ... g3 ... g2 ... g2 ... d3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... e3 ... c3 ... g3 ... e2 ... a2 ... c3 ... e3 ... c3 ... a2 ... e2 ... f3 ... f2 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... f2 ... g3 ... g2 ... g2 ... d3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... a3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... g4 ... d2 ... d2 ... a2 ... d3 ... g4 ... g4 ... e2 ... e2 ... c3 ... e3 ... d4 ... f2 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... g2 ... g2 ... d3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d4 ... d4 ... a2 ... e3 ... c4 ... e3 ... a2 ... e3 ... d4 ... f2 ... f2 ... c3 ... a3 ... f3 ... c3 ... d4 ... g2 ... g2 ... d3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... c2 ... g2 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... b2 ... d4 ... a2 ... a2 ... e3 ... c4 ... e3 ... a2 ... e3 ... d4 ... f2 ... f2 ... c3 ... a3 ... f3 ... c3 ... d4 ... g2 ... g2 ... d3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... c2 ... g2 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... b2 ... g3 ... a2 ... a2 ... e3 ... c4 ... e3 ... a2 ... e3 ... d5 ... f2 ... f2 ... c3 ... a3 ... f3 ... c3 ... g5 ... g2 ... g2 ... d3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... c2 ... g2 ... e3 ... g3 ... c4 ... g3 ... b2 ... d5 ... a2 ... a2 ... e3 ... c4 ... e3 ... a2 ... e3 ... d5 ... f2 ... f2 ... c3 ... a3 ... f3 ... c3 ... g5 ... g2 ... g2 ... d3 ... b3 ... g3 ... d3 ... g2 ... c2 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... b2 ... g3 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... e3 ... g2 ... d3 ... f3 ... c3 ... e3 ... g3 ... b2 ... a2 ... e3 ... g3 ... c4 ... f2 ... e4 ... c5 ... c3 ... f3 ... d4 ... d3 ... a3 ... g3 ... g2 ... d3 ... g3 ... c4 ... a2 ... c5 ... e3 ... g3 ... g4 ... f2 ... a4 ... g5 ... c3 ... e3 ... f4 ... d3 ... g3 ... f4 ... c3 ... g3 ... b3 ... e3 ... g3 ... e4 ... f2 ... c3 ... e3 ... d3 ... a3 ... g3 ... g2 ... f2 ... f3 ... c3 ... f3 ... c3 ... f3 ... c2 ... e3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... d5 ... g4 ... e5 ... ... ... g4 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... g5 ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... e5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... d5 ... g4 ... a3 ... ... ... g4 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... c5 ... g5 ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... d5 ... g4 ... a3 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... e4 ... c4 ... ... ... f4 ... ... ... a3 ... g4 ... ... ... b3 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... g4 ... e4 ... c4 ... ... ... f4 ... ... ... a3 ... g4 ... d5 ... b3 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... e4 ... c4 ... ... ... f4 ... ... ... a3 ... g4 ... d5 ... b3 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... e4 ... c4 ... ... ... f4 ... c5 ... a3 ... g4 ... d5 ... b3 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... e4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... d4 ... c5 ... d4 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... d4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... d4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... g4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... ... ... d4 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... d4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... d4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ... g5 ... c6 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... g5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... g5 ... c6 ... c6 ... d6 ... c6 ... ... ... e5 ... ... ... b4 ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... g5 ... c6 ... c6 ... a5 ... ... ... ... ... c6 ... a5 ... ... ... g5 ... ... ... d6 ... d6 ... ... ... c6 ... ... ... g6 ... g6 ... g6 ... e6 ... ... ... ... ... d6 ... a5 ... ... ... g5 ... ... ... d6 ... d6 ... ... ... g5 ... ... ... e6 ... e6 ... a6 ... ... ... ... ... d6 ... e6 ... ... ... d6 ... c6 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... d4 ... b3 ... ... ... d4 ... ... ... d4 ... ... ... e4 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... b3 ... ... ... d4 ... ... ... d4 ... ... ... g4 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e3 ... ... ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... d4 ... b3 ... ... ... d4 ... ... ... d4 ... ... ... f4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... e4 ... ... ... f3 ... g5 ... g5 ... ... ... c4 ... ... ... g3 ... d5 ... ... ... c4 ... ... ... a3 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... c4 ... e4 ... ... ... e4 ... g4 ... e4 ... d4 ... c4 ... ... ... d5 ... g4 ... g4 ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... g4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... d4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... g4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... e4 ... d4 ... e4 ... g4 ... e4 ... d4 ... c4 ... ... ... d5 ... g4 ... g4 ... ... ... e4 ... d4 ... c4 ... g4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... d4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ... g5 ... c6 ... d5 ... e5 ... g5 ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... d6 ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... b5 ... d5 ... g5 ... b5 ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... c5 ... ... ... g5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... e5 ... g5 ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... d6 ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... b5 ... d5 ... g5 ... b5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... c5 ... ... ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... a3 ... c4 ... ... ... ... ... g4 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... b3 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... a3 ... f5 ... ... ... b3 ... f5 ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... c4 ... e5 ... d4 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... c4 ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... b3 ... ... ... g3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... d5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... d5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... d5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... g4 ... ... ... ... ... d5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... e4 ... ... ... g5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... g4 ... ... ... ... ... d5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... g5 ... ... ... ... ... d6 ... e6 ... d6 ... ... ... c6 ... e5 ... ... ... g6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... g5 ... ... ... ... ... d6 ... e6 ... d6 ... ... ... c6 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... c5 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... d5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... e4 ... ... ... g5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... d5 ... c5 ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... e5 ... d5 ... ... ... c5 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... d6 ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... ... ... e5 ... ... ... g6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... c6 ... d6 ... ... ... ... ... ... ... e6 ... d6 ... ... ... c6 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... a4 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Higurashi - Dear You
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 1294/5
Categories : Anime
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

6 0 w 4 8 0 5 9 q 8 w r 6 0 w 4 8 0 5 9 q 8 w [6od] 0 [wf] d s [4d] [8o] [0f] d [5oa] 9 [qf] d s [8s] [wh] [rd] 0 [wf] d s [4od] 8 [0f] d [5oa] 9 d [qf] d s [8uo] w t [6od] 0 [etf] d s [4d] [8o] [qef] d [5od] 9 [wrf] d s [8s] [wh] [rud] 0 [etf] d s [4d] [8o] [qef] d [5oa] 9 d [wrf] d s [8uo] w t [7o] [6o] [0u] [et] o [4io] 8 [qes] [5oa] 9 [wro] f [8oa] w [ru] [6o] [0u] [et] o [4io] 8 [qes] [5oa] [9d] [wrd] h [8oa] w [ru] [0u] [et] o [4io] 8 [qes] [5oa] [9d] [wrd] f [8oa] w [ru] [0u] [et] o [4io] [8s] [qes] [5oa] [9d] [wrd] h [8oa] w [ru] [euh] f h [qth] s [wyd] s d d [tus] d f [euh] f h [qth] s [wyd] s d [8wu] t w 0 8 [yuo] 6 6 0 [euf] [0yd] [ts] [4yd] 8 [0o] e [0uf] [8yd] [4ts] [5yo] 9 w [ryd] [wuf] [9yd] 5 [9ts] [1tu] 5 [8oh] 0 [tyd] w 7 [6yu] 0 w t [wuf] [0yd] [6ts] 0 [4yd] 8 [0o] e [0uf] [8yd] [4ts] [5yo] 9 w [ryd] [wuf] [9yd] 5 [9ts] [1tu] 5 [8t] [0u] [to] [ws] [7h] [wl] 0 w t [wfx] [0dz] [6sl] 0 [4dz] 8 [0h] e [0fx] [8dz] [4sl] [5dh] 9 w [rdz] [wfx] [9dz] 5 [9sl] [1sf] 5 [8hv] 0 [tdz] w 7 [6df] 0 w t [wfx] [0dz] [6sl] 0 [4dz] 8 [0h] e [0fx] [8dz] [4sl] [5dh] 9 w [rdz] [wfx] [9dz] 5 [9sl] [1sf] 5 8 0 w t [uh] [eh] [ul] [ol] [qz] [tl] u [wf] g [ya] s [id] g [tf] [uh] [ol] [el] [uj] o l [ql] [tj] u [whk] l [yz] [iz] h [tlx] c [ov] [av] [ev] [ux] o z [qz] [tj] u [whk] l [yz] [iz] c [thk] o [ax] [ex] [ub] o x [qz] [tx] u [wz] [yl] i z [8fh] t w 0 8 [5w] [3w] 3 [60] 8 0 8 6 3 4 [4t] 8 [qt] 8 [4y] [wry] 5 [5y] 9 [wy] 9 [5u] 9 [1wr] 5 8 0 w 0 [8w] w 3 [60] 8 [0w] 8 6 3 4 [4t] 8 q 8 [4y] [wry] 5 [5y] 9 [wy] 9 [5o] 9 [1wr] 5 8 0 w 0 8 w 3 [60] 8 [0w] 8 [6w] 3 [qwt] 4 [4t] 8 [qt] 8 [4y] [wry] 5 [5y] 9 [wy] 9 [5i] 9 [etu] 6 8 0 e [oh] 2 [2uf] 6 [9q] [oh] [oh] 3 [3tu] 8 [0w] [yd] 4 [4ts] 8 [qey] [ts] 5 5 9 [wry] 9 [5ts] [yuo] y [6u] [0o] [tuf] [0yd] [6ts] 0 [yd] [4o] [4o] 8 [euf] [qyd] [8ts] [yoa] 5 5 [9yd] [ruf] [wyd] 9 [5ts] [1tu] 5 [0oh] w [tyd] w 7 [yuo] [6y] [6u] [0o] [tuf] [0yd] [6ts] 0 [yd] [4o] [4o] 8 [euf] [qyd] [8ts] [yod] 5 5 [9yd] [ruf] [wyd] 9 [5ts] [1tu] 5 [0t] [wu] [to] [ws] [7h] [wl] [6d] [6f] [0h] [tfx] [0dz] [6sl] 0 [dz] 4 [4h] 8 [efx] [qdz] [8sl] [hkz] [5d] [5h] [9k] [rfx] [wdz] [9sl] 5 [1sf] 5 [0hv] w [tdz] w 7 [dfh] [6d] [6f] [0h] [tfx] [0dz] [6sl] 0 [dz] 4 [4h] 8 [efx] [qdz] [8sl] [hkz] [5d] [5h] [9k] [rfx] [wdz] 9 [5sl] [1sf] 1 [58] [80] [0w] [wt] [7u] [wo] 0 w 4 8 0 [5ry] 9 [qep] [8tu] 0 w [7o] [6u] 0 w t 4 u s 8 [qe] [yd] 9 e w [5ry] 9 [wr] t [6o] s 0 [wt] o 4 p h [8ig] [0eu] [ig] 9 [wr] [ig] [8uo] w [roh] 0 [wt] [uf] [4yd] 8 [0et] 9 e w [5wr] [4ti] [qw] 8 [qe] 8 [qr] 1 [0wt]