Debussy - Clair De Lune
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... g2 ... d2 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g3 ... d3 ... g3 ... d4 ... g3 ... d3 ... g3 ... d3 ... g2 ... d3 ... g2 ... d2 ... g2 ... d2 ... g2 ... d3 ... g2 ... d3 ... g3 ... d3 ... g3 ... d4 ... g3 ... d3 ... g3 ... d3 ... g3 ... d3 ... g3 ... f3 ... d4 ... f4 ... a4 ... g3 ... d4 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... c4 ... d4 ... b3 ... d4 ... f4 ... a4 ... b4 ... d5 ... f3 ... d4 ... f4 ... a4 ... g3 ... d4 ... a3 ... d4 ... f4 ... a4 ... c4 ... d4 ... b3 ... d4 ... f4 ... a4 ... b4 ... f4 ... a4 ... c5 ... d5 ... f5 ... a5 ... f4 ... a4 ... c5 ... d5 ... f5 ... b5 ... f4 ... a4 ... c5 ... d5 ... f5 ... a5 ... f4 ... G#4 ... c5 ... d5 ... f5 ... G#5 ... f4 ... G#4 ... c5 ... d5 ... f5 ... A#5 ... f4 ... G#4 ... c5 ... d5 ... f5 ... G#5 ... e4 ... g4 ... b4 ... e5 ... g5 ... b5 ... e6 ... e4 ... e4 ... G#4 ... b4 ... d5 ... e5 ... G#5 ... b5 ... e4 ... e4 ... g4 ... a4 ... c5 ... e5 ... g5 ... a5 ... c6 ... e4 ... a5 ... d4 ... f4 ... g4 ... b4 ... d5 ... f5 ... g5 ... d4 ... c4 ... d4 ... f4 ... a4 ... c5 ... d5 ... f5 ... d6 ... a5 ... b3 ... d4 ... e4 ... g4 ... a5 ... b4 ... g5 ... b2 ... f3 ... a3 ... b3 ... d4 ... f4 ... a4 ... G#4 ... a3 ... c4 ... e4 ... g4 ... a4 ... c5 ... a5 ... e5 ... f3 ... a3 ... c4 ... d4 ... e5 ... d5 ... e3 ... g3 ... a3 ... c4 ... e4 ... g4 ... a4 ... d3 ... c2 ... e3 ... e4 ... A#3 ... c5 ... f2 ... c3 ... e5 ... d5 ... g2 ... e3 ... d4 ... A#3 ... c4 ... a2 ... e3 ... e5 ... d5 ... c4 ... g3 ... d4 ... c4 ... g3 ... d2 ... a3 ... g4 ... d3 ... c4 ... b3 ... d3 ... b4 ... g4 ... g3 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... b3 ... e4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... b3 ... e4 ... g2 ... D#3 ... g3 ... A#3 ... D#4 ... f4 ... D#4 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ... e3 ... b3 ... e4 ... g4 ... b4 ... e5 ... c3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ... e3 ... b3 ... e4 ... g4 ... b4 ... e5 ... g3 ... A#3 ... D#4 ... g4 ... A#4 ... D#5 ... c6 ... g3 ... A#3 ... D#4 ... g4 ... A#4 ... D#5 ... c6 ... g2 ... g2 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ... e5 ... g5 ... c6 ... c4 ... g4 ... c5 ... e5 ... g5 ... c6 ... e6 ... g6 ...
f3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... f3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... c4 ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... ... ... c4 ... ... ... a3 ... ... ... c4 ... ... ... a3 ... ... ... b3 ... ... ... d4 ... ... ... c4 ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... ... ... c4 ... ... ... a3 ... ... ... c4 ... ... ... a3 ... ... ... b3 ... ... ... d4 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... e6 ... ... ... ... ... b5 ... ... ... c6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... b5 ... ... ... c6 ... e6 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... g5 ... ... ... a5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... e3 ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... f3 ... g2 ... g3 ... g4 ... e5 ... e5 ... c3 ... f3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... d5 ... c4 ... e4 ... ... ... a3 ... ... ... ... ... c5 ... c4 ... ... ... e4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... f4 ... d4 ... f4 ... ... ... ... ... b4 ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... D#6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... g5 ... ... ... f5 ... b3 ... ... ... e5 ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... e4 ... ... ... f4 ... ... ... a4 ... f4 ... a4 ... ... ... ... ... e5 ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... e5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Debussy - Clair De Lune
Level: Difficult
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 686/7
Categories : Classical music
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[5qt] 9 5 9 [5w] 9 [5e] 9 5 9 [5t] 9 [5ry] 9 5 9 [5yi] 9 [5qt] 9 5 9 [5w] 9 [5e] 9 5 9 [5t] 9 [5ry] 9 5 9 [5yi] [5t] 2 [5oa] 9 [5ip] 9 [wti] 9 [we] y [wt] 9 [wei] 9 [5r] 9 [5y] 2 [5ti] 2 [5oa] 9 [5ip] 9 [wti] 9 [we] y [wt] 9 [wei] 9 [wr] 9 [wy] [qtd] y i p [wi] y e y i p [ti] y [rg] y i p [aj] d [qtd] y i p [wi] y e y i p [ti] y [rg] y i p [aj] [iz] p s d g j i p s d g k i p s d g j i O s d g H [il] O s d g J [iz] O s d g H u o a f h k [xv] [ux] u O [akz] d [flx] H [kz] u u o [pjl] s [fkz] h [jl] [lx] u [jl] y i [ohk] a [djl] g [hk] y t y [igj] p [shk] d [gj] z j [rfh] y u o j a h 7 q [edg] r [yfh] i [pdg] [O0r] e [tsf] u [odg] p [sf] j f [qsd] e t y f d 0 w [eps] t [uad] o [ps] [9qr] [15] [0w] [uo] [Efh] [sf] [48] [8qe] f d 5 [0wt] [yd] [Etu] [tus] 6 [0ey] f d [ts] [wt] y [tup] [wtu] 2 [eti] o [9ip] [tyi] [rip] 9 a [oaf] [wri] 1 5 8 0 w t 3 7 0 w r u 1 5 8 0 w t 3 7 0 w r u [5oP] ( w E Y i [Yos] 8 w t u o s 0 r u o a f 8 w t u o s 0 r u o a f [whJ] E Y o P D l [whJ] E Y o P D l [5Z] 5 8 0 w t u o s f h l t o s f h l x v 

Other songs

Ocean Man - Ween Name of the track: Ocean Man - Ween
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 911/ 5
Author: Ween
Categories : Pop
Baby Shark Name of the track: Baby Shark
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 324/ 3
Imagine Dragons - Believer Name of the track: Imagine Dragons - Believer
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1598/ 3
Categories : Pop
Liar Mask - Akame Ga Kill Name of the track: Liar Mask - Akame Ga Kill
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 2148/ 8
Categories : Anime
Monster - Imagine Dragons Name of the track: Monster - Imagine Dragons
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 233/ 5
Categories : Pop
When Marnie Was There - Anna Name of the track: When Marnie Was There - Anna
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1368/ 6
Categories : Anime
Giant Woman - Steven Universe Name of the track: Giant Woman - Steven Universe
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 436/ 5
Categories : Movies
Chopin - Waltz in a minor Name of the track: Chopin - Waltz in a minor
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 70/ 4
Categories : Classical music
You And I - One Direction Name of the track: You And I - One Direction
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1100/ 7
Categories : Pop
Hearts and Soul Name of the track: Hearts and Soul
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 841/ 3
Waiting for progressing
Loading data...