Memories - Maroon 5
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

... c3 ... g3 ... e4 ... g2 ... b3 ... a2 ... e3 ... a3 ... e2 ... b3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... g2 ... g3 ... c3 ... g3 ... f5 ... e4 ... g2 ... f5 ... g5 ... b3 ... a2 ... e3 ... d5 ... a3 ... e2 ... d5 ... e5 ... c5 ... d5 ... g3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g4 ... a4 ... g4 ... g4 ... c4 ... g4 ... f2 ... a4 ... a4 ... c3 ... f3 ... g2 ... b4 ... g3 ... c3 ... g3 ... f5 ... e4 ... g2 ... f5 ... g5 ... b3 ... a2 ... e3 ... d5 ... a3 ... e2 ... d5 ... e5 ... c5 ... d5 ... g3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g4 ... a4 ... g4 ... g4 ... c4 ... g4 ... f2 ... a4 ... c3 ... f3 ... g2 ... b4 ... b4 ... b4 ... g3 ... c5 ... c5 ... c4 ... d4 ... c3 ... g3 ... g4 ... e4 ... e4 ... g2 ... e4 ... b3 ... d4 ... e4 ... a2 ... e3 ... f4 ... a3 ... e4 ... e2 ... g3 ... d4 ... e4 ... f2 ... f4 ... c3 ... f4 ... f3 ... c3 ... d4 ... c4 ... c4 ... c4 ... f2 ... c3 ... e4 ... f3 ... f4 ... g2 ... g3 ... c5 ... d5 ... c3 ... g3 ... g5 ... e4 ... e5 ... g2 ... e5 ... b3 ... d5 ... e5 ... a2 ... g5 ... e3 ... f5 ... a3 ... e5 ... e2 ... g3 ... d5 ... e5 ... f2 ... f5 ... c3 ... f5 ... f3 ... e5 ... c3 ... c5 ... c4 ... c5 ... c5 ... f2 ... c3 ... e5 ... f3 ... f5 ... g2 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... c4 ... g2 ... c4 ... e4 ... c4 ... b3 ... a2 ... c4 ... e3 ... c4 ... a3 ... e2 ... b3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... f2 ... c3 ... c4 ... f3 ... g2 ... b3 ... c5 ... c3 ... g3 ... f4 ... e4 ... g2 ... f4 ... g4 ... b3 ... a2 ... e3 ... d4 ... a3 ... e2 ... d4 ... e4 ... c4 ... d4 ... g3 ... d4 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g3 ... a3 ... g3 ... g3 ... c4 ... g3 ... f2 ... a3 ... c3 ... f3 ... g2 ... b3 ... g3 ... c3 ... g3 ... f5 ... e4 ... g2 ... f5 ... g5 ... b3 ... a2 ... e3 ... d5 ... a3 ... e2 ... d5 ... e5 ... c5 ... d5 ... g3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g4 ... a4 ... g4 ... g4 ... c4 ... g4 ... f2 ... a4 ... c3 ... f3 ... g2 ... b4 ... b4 ... b4 ... g3 ... c5 ... c3 ... g3 ... g4 ... e4 ... e4 ... g2 ... d4 ... d4 ... b3 ... c4 ... a2 ... d4 ... e3 ... f4 ... a3 ... e4 ... e2 ... d4 ... d4 ... g3 ... c4 ... f2 ... d4 ... c3 ... f4 ... f3 ... e4 ... c3 ... d4 ... d4 ... c4 ... f2 ... c4 ... c3 ... f3 ... g2 ... b3 ... b3 ... b3 ... g3 ... c4 ... c4 ... d4 ... c3 ... g3 ... g4 ... e4 ... e4 ... g2 ... e4 ... b3 ... d4 ... e4 ... a2 ... e3 ... f4 ... a3 ... e4 ... e2 ... g3 ... d4 ... e4 ... f2 ... f4 ... c3 ... f4 ... f3 ... c3 ... d4 ... c4 ... c4 ... c4 ... f2 ... c3 ... e4 ... f3 ... f4 ... g2 ... g3 ... c5 ... d5 ... c3 ... g3 ... g5 ... e4 ... e5 ... g2 ... e5 ... b3 ... d5 ... e5 ... a2 ... g5 ... e3 ... f5 ... a3 ... e5 ... e2 ... g3 ... d5 ... e5 ... f2 ... f5 ... c3 ... f5 ... f3 ... e5 ... c3 ... c5 ... c4 ... c5 ... c5 ... f2 ... c3 ... e5 ... f3 ... f5 ... g2 ... g3 ... c3 ... g3 ... c4 ... c4 ... g2 ... c4 ... e4 ... c4 ... b3 ... a2 ... c4 ... e3 ... c4 ... a3 ... e2 ... b3 ... g3 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c3 ... c4 ... e4 ... c4 ... c4 ... f2 ... c3 ... c4 ... f3 ... g2 ... b3 ... c5 ... c3 ... g3 ... f4 ... e4 ... g2 ... f4 ... g4 ... b3 ... a2 ... e3 ... d4 ... a3 ... e2 ... d4 ... e4 ... c4 ... d4 ... g3 ... d4 ... c4 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g3 ... a3 ... g3 ... g3 ... c4 ... g3 ... f2 ... a3 ... a3 ... c3 ... f3 ... g2 ... b3 ... g3 ... c3 ... g3 ... f5 ... e4 ... g2 ... f5 ... g5 ... b3 ... a2 ... e3 ... d5 ... a3 ... e2 ... d5 ... e5 ... c5 ... d5 ... g3 ... d5 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c3 ... g4 ... a4 ... g4 ... g4 ... c4 ... g4 ... f2 ... a4 ... a4 ... c3 ... f3 ... g2 ... b4 ... g3 ... c3 ... g3 ... g4 ... e4 ... e4 ... g2 ... d4 ... d4 ... b3 ... c4 ... a2 ... d4 ... e3 ... f4 ... a3 ... e4 ... e2 ... d4 ... d4 ... g3 ... c4 ... f2 ... d4 ... c3 ... f4 ... f3 ... e4 ... c3 ... d4 ... d4 ... c4 ... f2 ... c4 ... c3 ... f3 ... g2 ... b3 ... b3 ... b3 ... g3 ... c4 ... c4 ... g3 ... e4 ... g3 ... b3 ... a3 ... e3 ... a3 ... e3 ... g3 ... f3 ... c3 ... f3 ... c4 ... c4 ... f3 ... c3 ... f3 ... g3 ... g3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... b3 ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... d4 ... e5 ... c5 ... ... ... c4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a4 ... a4 ... a3 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... a3 ... c5 ... ... ... b3 ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... d4 ... e5 ... c5 ... ... ... c4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a4 ... a4 ... a3 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... a4 ... ... ... a4 ... a3 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... f4 ... f4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... b3 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... a3 ... ... ... d4 ... b3 ... ... ... ... ... e5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... c5 ... b3 ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... e5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... d5 ... b3 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... c4 ... c4 ... ... ... a3 ... c4 ... ... ... c6 ... g4 ... e4 ... ... ... g4 ... e4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... c4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... a3 ... ... ... a3 ... a3 ... c4 ... ... ... b3 ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... d4 ... e5 ... c5 ... ... ... c4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a4 ... a4 ... a3 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... a4 ... ... ... a4 ... a3 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... c4 ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... d4 ... c5 ... ... ... d5 ... e4 ... f5 ... c4 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... b3 ... c5 ... ... ... d5 ... e4 ... f5 ... a3 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... d4 ... c4 ... c5 ... c4 ... a3 ... c4 ... b4 ... b4 ... b4 ... b3 ... c5 ... ... ... ... ... e4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... f4 ... f4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... b3 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... e4 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... a3 ... ... ... d4 ... b3 ... ... ... ... ... e5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... d4 ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... c5 ... b3 ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... e5 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... d5 ... b3 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... c4 ... c4 ... ... ... a3 ... c4 ... ... ... c6 ... g4 ... e4 ... ... ... g4 ... e4 ... ... ... ... ... d4 ... e4 ... c4 ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... a3 ... a3 ... c4 ... ... ... b3 ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... d4 ... e5 ... c5 ... ... ... c4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a4 ... a4 ... a3 ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... a3 ... c5 ... ... ... b3 ... c4 ... ... ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... d4 ... c5 ... ... ... d5 ... e4 ... f5 ... c4 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... b3 ... c5 ... ... ... d5 ... e4 ... f5 ... a3 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... d4 ... c4 ... c5 ... c4 ... a3 ... c4 ... b4 ... b4 ... b4 ... b3 ... c5 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... b3 ... c4 ... e4 ... g4 ... c5 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... c5 ... g4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... c5 ... ... ... c5 ... g4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Memories - Maroon 5
Level: Easy
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 1165/3

Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

 8 w u 5 [ry] 6 0 [et] 3 r 4 8 [qe] 8 [tu] 4 8 [qe] 5 [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4o] p p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a a a [wra] s s t y [8u] [wo] o u u [5p] u [ry] y u [6i] [0i] i [et] u [3t] [wr] y u [4i] i 8 i [qe] [8u] y [tu] t t [4t] [8t] u [qe] i [5y] [wr] s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] h 0 g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] f [8f] s [tu] s s [4s] 8 f [qe] g [5d] [wrl] 8 w [tu] t [5t] t u t [rty] [6t] t [0t] t [etu] [3t] r [wr] t 4 8 [qet] t [8t] t u t [tu] [4t] [8t] t [qeo] [5t] r [sl] [8o] [wu] i [uo] [5u] i o [ry] [6u] [0t] y [etu] [3t] y u t y [wru] y t [4e] [8e] [qe] [8e] w e w w [tu] w [4e] e [8e] [qe] [5t] r [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4p] p [8p] [qep] [5s] a a a [wra] s [8ts] w [oh] u [uf] 5 [yd] [yd] [ryd] [ts] 6 [yd] [0uf] [ig] [et] [uf] 3 [yd] [yd] [wry] [ts] 4 [yd] [8uf] [ig] [qe] [uf] 8 [yd] [yd] [tyu] [4ts] [ts] [8ts] [qeo] [5ts] [ra] [ra] [ra] [wra] [ts] t y [8u] [wo] o u u [5p] u [ry] y u [6i] [0i] i [et] u [3t] [wr] y u [4i] i 8 i [qe] [8u] y [tu] t t [4t] [8t] u [qe] i [5y] [wr] s d [8f] [wh] h u f [5j] f [ry] d f [6g] h 0 g [et] f [3s] [wr] d f [4g] g 8 g [qe] f [8f] s [tu] s s [4s] 8 f [qe] g [5d] [wrl] 8 w [tu] t [5t] t u t [rty] [6t] t [0t] t [etu] [3t] r [wr] t 4 8 [qet] t [8t] t u t [tu] [4t] [8t] t [qeo] [5t] r [sl] [8o] [wu] i [uo] [5u] i o [ry] [6u] [0t] y [etu] [3t] y u t y [wru] y t [4e] [8e] [qe] [8e] w e w w [tu] w [4w] e e [8e] [qe] [5t] r [wr] [8h] [wf] g [uh] [5f] g h [ry] [6f] [0s] d [etf] [3s] d f s d [wrf] d s [4p] [8p] [qep] [8p] o p o o [tu] o [4o] p p [8p] [qep] [5s] a [wr] [8ts] w [oh] u [uf] 5 [yd] [yd] [ryd] [ts] 6 [yd] [0uf] [ig] [et] [uf] 3 [yd] [yd] [wry] [ts] 4 [yd] [8uf] [ig] [qe] [uf] 8 [yd] [yd] [tyu] [4ts] [ts] [8ts] [qeo] [5ts] [ra] [ra] [ra] [wra] [ts] [ts] w u w [ry] e 0 [et] 0 [wr] q 8 [qe] t [tu] q 8 [qe] w [wr] [8t] [0u] [wo] [ts] 

Other songs

This game - No Game No Life! Name of the track: This game - No Game No Life!
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 610/ 6
Categories : Gaming OSTs
Deemo - Marigold Name of the track: Deemo - Marigold
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 980/ 7
Categories : Pop
My Boy - Billie Eilish Name of the track: My Boy - Billie Eilish
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 594/ 4
Categories : Pop
Billie Eyelash - Ocean Eyes Name of the track: Billie Eyelash - Ocean Eyes
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 732/ 5
Categories : Pop
Deltarune - Scarlet Forest Name of the track: Deltarune - Scarlet Forest
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1108/ 6
Categories : Gaming OSTs
Titanium - David Guetta ft. Sia Name of the track: Titanium - David Guetta ft. Sia
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1781/ 3
Author: Sia
Categories : Pop
Crabrave - Noisestorm Name of the track: Crabrave - Noisestorm
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1337/ 7
Categories : Anime
XXXTENTACION - changes Name of the track: XXXTENTACION - changes
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 536/ 6
Categories : Pop
Porter Robinson - Goodbye to a World Name of the track: Porter Robinson - Goodbye to a World
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1666/ 5
Categories : EDM
Imagine Dragons - Bleeding Out Name of the track: Imagine Dragons - Bleeding Out
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1224/ 7
Categories : Pop
Waiting for progressing
Loading data...