Canon in C - Pachelbel
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

c3 ... g2 ... a2 ... e2 ... f2 ... c2 ... f2 ... g2 ... c3 ... g4 ... g2 ... g4 ... a2 ... e4 ... e2 ... e4 ... f2 ... f4 ... c2 ... e4 ... f2 ... f4 ... g2 ... g4 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... f5 ... g3 ... c4 ... f5 ... b2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... a2 ... c3 ... d5 ... e3 ... a3 ... f4 ... e2 ... a4 ... b2 ... f4 ... e3 ... c5 ... g3 ... c5 ... f2 ... c3 ... b4 ... f3 ... c4 ... f4 ... c2 ... f4 ... g2 ... f4 ... c3 ... c5 ... e3 ... c5 ... f2 ... c3 ... b4 ... f3 ... a3 ... a4 ... g2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... c3 ... e3 ... d5 ... g3 ... c4 ... d5 ... b2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... a2 ... c3 ... b4 ... e3 ... a3 ... f4 ... e2 ... a4 ... b2 ... f4 ... e3 ... a4 ... g3 ... a4 ... f2 ... c3 ... g4 ... f3 ... c4 ... f4 ... c2 ... f4 ... g2 ... f4 ... c3 ... a4 ... e3 ... a4 ... f2 ... c3 ... g4 ... f3 ... a3 ... f4 ... g2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g5 ... g3 ... f5 ... b3 ... e5 ... a2 ... c3 ... e3 ... e5 ... a3 ... e2 ... b2 ... e5 ... e3 ... d5 ... g3 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e5 ... e3 ... e5 ... g3 ... e5 ... c4 ... e5 ... b2 ... d3 ... g5 ... g3 ... f5 ... b3 ... e5 ... a2 ... c3 ... e3 ... e5 ... a3 ... e2 ... b2 ... e5 ... e3 ... d5 ... g3 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... f5 ... g3 ... c4 ... f5 ... b2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... a2 ... c3 ... d5 ... e3 ... a3 ... f4 ... e2 ... a4 ... b2 ... f4 ... e3 ... c5 ... g3 ... c5 ... f2 ... c3 ... b4 ... f3 ... c4 ... f4 ... c2 ... f4 ... g2 ... f4 ... c3 ... c5 ... e3 ... c5 ... f2 ... c3 ... b4 ... f3 ... a3 ... a4 ... g2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... c3 ... e3 ... d5 ... g3 ... c4 ... d5 ... b2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... a2 ... c3 ... b4 ... e3 ... a3 ... f4 ... e2 ... a4 ... b2 ... f4 ... e3 ... a4 ... g3 ... a4 ... f2 ... c3 ... g4 ... f3 ... c4 ... f4 ... c2 ... f4 ... g2 ... f4 ... c3 ... a4 ... e3 ... a4 ... f2 ... c3 ... g4 ... f3 ... a3 ... f4 ... g2 ... g4 ... d3 ... b4 ... g3 ... d5 ... b3 ... f5 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g5 ... g3 ... f5 ... b3 ... e5 ... a2 ... c3 ... e3 ... e5 ... a3 ... e2 ... b2 ... e5 ... e3 ... d5 ... g3 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e5 ... e3 ... e5 ... g3 ... e5 ... c4 ... e5 ... b2 ... d3 ... g5 ... g3 ... f5 ... b3 ... e5 ... a2 ... c3 ... e3 ... e5 ... a3 ... e2 ... b2 ... e5 ... e3 ... d5 ... g3 ... c5 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ... f2 ... c3 ... f3 ... c4 ... c2 ... g2 ... c3 ... e3 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... g2 ... d3 ... g3 ... b3 ... c3 ... e3 ... g3 ... c4 ... b2 ... d3 ... g3 ... b3 ... a2 ... c3 ... e3 ... a3 ... e2 ... b2 ... e3 ... g3 ...
c5 ... b4 ... e3 ... g4 ... f4 ... e4 ... f4 ... g4 ... c5 ... ... ... b4 ... ... ... e3 ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... ... ... e4 ... ... ... f4 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... c5 ... e4 ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... a5 ... f5 ... e5 ... d5 ... f5 ... e5 ... d5 ... c5 ... b4 ... a4 ... g4 ... f4 ... c5 ... c5 ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... b4 ... c5 ... e4 ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... g5 ... a5 ... f5 ... e5 ... d5 ... f5 ... e5 ... d5 ... c5 ... b4 ... a4 ... g4 ... f4 ... c5 ... c5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... c5 ... ... ... e5 ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... c5 ... f5 ... e5 ... c5 ... f5 ... e5 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... c5 ... a4 ... d5 ... c5 ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... c5 ... g4 ... c5 ... f4 ... a4 ... b4 ... f4 ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... c5 ... g4 ... c5 ... f4 ... a4 ... b4 ... a4 ... g4 ... a4 ... g4 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... a4 ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... a4 ... b4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... a4 ... b4 ... c5 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... a4 ... b4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... d5 ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... ... ... a4 ... a4 ... a4 ... ... ... g4 ... g4 ... g4 ... ... ... a4 ... a4 ... a4 ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... c5 ... b4 ... c5 ... e4 ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... g5 ... a5 ... f5 ... e5 ... d5 ... f5 ... e5 ... d5 ... c5 ... b4 ... a4 ... g4 ... f4 ... c5 ... c5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... c5 ... ... ... e5 ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... a4 ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... e5 ... c5 ... f5 ... e5 ... c5 ... f5 ... e5 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... c5 ... a4 ... d5 ... c5 ... e4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... g4 ... c5 ... g4 ... c5 ... f4 ... a4 ... b4 ... f4 ... g4 ... ... ... g4 ... ... ... e4 ... ... ... g4 ... c5 ... g4 ... c5 ... f4 ... a4 ... b4 ... a4 ... g4 ... a4 ... g4 ... ... ... a4 ... ... ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... g5 ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... a4 ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... a4 ... b4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... ... ... g5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... a4 ... b4 ... c5 ... ... ... g4 ... ... ... c5 ... b4 ... a4 ... b4 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... e5 ... e5 ... ... ... d5 ... d5 ... d5 ... ... ... c5 ... c5 ... c5 ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... ... ... a4 ... a4 ... a4 ... ... ... g4 ... g4 ... g4 ... ... ... a4 ... a4 ... a4 ... ... ... b4 ... b4 ... b4 ... g5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... c5 ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... A#5 ... ... ...
e5 ... d5 ... a4 ... b4 ... a4 ... g4 ... a4 ... b4 ... e5 ... ... ... d5 ... ... ... a4 ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... ... ... g4 ... ... ... a4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... c5 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... ... ... a4 ... c5 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Canon in C - Pachelbel
Level: Easy
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 1304/3

Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[8sf] [5ad] [60p] [3oa] [4ip] [1uo] [4ip] [5oa] [8sf] o [5ad] o [60p] u [3oa] u [4ip] i [1uo] u [4ip] i [5oa] o [8s] [0a] [ws] [tu] [7o] 9 [wa] r [6s] 8 [0f] e [3h] 7 0 [wj] [4g] [8f] [qd] [tg] [1f] [5d] [8s] [0a] [4p] [8o] [qi] [es] [5s] 9 [wa] r [8s] [0a] [ws] [tu] [7o] 9 [wa] r [6s] 8 [0f] e [3h] [7f] [0h] [wj] [4g] [8f] [qd] [tg] [1f] [5d] [8s] [0a] [4p] [8o] [qi] [es] [5s] 9 [wa] r 8 0 [wf] t [7d] 9 w r 6 8 [0s] e [3f] 7 0 w [4j] 8 q t [1h] 5 8 0 [4j] 8 q e [5k] 9 w r [8h] [0f] g [wh] [tf] g [7h] o [9p] a [ws] d [rf] g [6f] [8s] d [0f] [eu] i [3o] p [7o] i [0o] s [wa] s [4p] [8s] a [qp] [to] i [1o] i [5u] i [8o] s [0a] s [4p] [8s] a [qs] [ea] p [5a] o [9p] a [ws] d [rf] g [8fh] [0sf] [dg] [wfh] [tsf] [dg] [7fh] o [9p] a [ws] d [rf] g [6sf] [8ps] [ad] [0sf] [eu] i [3o] p [7o] i [0o] [ps] [woa] [ps] [4ip] [8ps] [oa] [qip] [to] i [1o] i [5u] i [8o] [ps] [0oa] [ps] [4ip] [8ps] [oa] [qps] [eoa] [ip] [5oa] o [9p] a [ws] d [rf] g [8h] 0 w [th] [7h] [9j] h w g r f 6 8 0 f e [3f] [7g] f 0 d w s 4 [8a] [qp] [ta] [1s] 5 8 0 [4s] [8a] [qp] [ea] [5d] 9 w r [8h] f [0h] f [wh] f [th] f [7h] [9j] h w g r f 6 8 0 f e [3f] [7g] f 0 d w s 4 [8a] [qp] [ta] [1s] 5 [8o] 0 [4s] [8a] [qp] [ea] [5d] 9 w r 8 [0f] [wf] [tf] 7 [9d] [wd] [rd] 6 [8s] [0s] [es] 3 [7a] [0a] [wa] 4 [8p] [qp] [tp] 1 [5o] [8o] [0o] 4 [8p] [qp] [ep] 5 [9a] [wa] [ra] [8s] [0a] [ws] [tu] [7o] 9 [wa] r [6s] 8 [0f] e [3h] [7f] [0h] [wj] [4g] [8f] [qd] [tg] [1f] [5d] [8s] [0a] [4p] [8o] [qi] [es] [5s] 9 [wa] r 8 0 [wf] t [7d] 9 w r 6 8 [0s] e [3f] 7 0 w [4j] 8 q t [1h] 5 8 0 [4j] 8 q e [5k] 9 w r [8h] [0f] g [wh] [tf] g [7h] o [9p] a [ws] d [rf] g [6f] [8s] d [0f] [eu] i [3o] p [7o] i [0o] s [wa] s [4p] [8s] a [qp] [to] i [1o] i [5u] i [8o] s [0a] s [4p] [8s] a [qs] [ea] p [5a] o [9p] a [ws] d [rf] g [8fh] [0sf] [dg] [wfh] [tsf] [dg] [7fh] o [9p] a [ws] d [rf] g [6sf] [8ps] [ad] [0sf] [eu] i [3o] p [7o] i [0o] [ps] [woa] [ps] [4ip] [8ps] [oa] [qip] [to] i [1o] i [5u] i [8o] [ps] [0oa] [ps] [4ip] [8ps] [oa] [qps] [eoa] [ip] [5oa] o [9p] a [ws] d [rf] g [8h] 0 w [th] [7h] [9j] h w g r f 6 8 0 f e [3f] [7g] f 0 d w s 4 [8a] [qp] [ta] [1s] 5 8 0 [4s] [8a] [qp] [ea] [5d] 9 w r [8h] f [0h] f [wh] f [th] f [7h] [9j] h w g r f 6 8 0 f e [3f] [7g] f 0 d w s 4 [8a] [qp] [ta] [1s] 5 [8o] 0 [4s] [8a] [qp] [ea] [5d] 9 w r 8 [0f] [wf] [tf] 7 [9d] [wd] [rd] 6 [8s] [0s] [es] 3 [7a] [0a] [wa] 4 [8p] [qp] [tp] 1 [5o] [8o] [0o] 4 [8p] [qp] [ep] 5 [9a] [wa] [ra] [8h] 0 [wf] t 7 9 [wd] r [6s] 8 [0l] e 3 7 [0J] w 

Other songs

Celtic Dream Name of the track: Celtic Dream
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 802/ 3
Fusees - Liszt Name of the track: Fusees - Liszt
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1945/ 8
Categories : Classical music
Naruto - Sad Sad Rain Name of the track: Naruto - Sad Sad Rain
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1714/ 6
Categories : Anime
Safe and Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars Name of the track: Safe and Sound - Taylor Swift ft. The Civil Wars
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 970/ 6
Author: Taylor Swift
Megalovania - Undertale Name of the track: Megalovania - Undertale
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1766/ 4
Categories : Gaming OSTs
susie Name of the track: susie
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 122/ 1
Author: DELTARUNE
Categories : Gaming OSTs
Touhou - Bad Apple Name of the track: Touhou - Bad Apple
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 978/ 5
Categories : Pop
Iris - Goo Goo Dolls Name of the track: Iris - Goo Goo Dolls
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1458/ 6
Categories : Pop
jeux interdits  - fee zelda Name of the track: jeux interdits - fee zelda
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 136/ 2
Categories : Classical music
I. Dream Main Theme (A World Upon Sadness) Name of the track: I. Dream Main Theme (A World Upon Sadness)
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 773/ 7
Categories : Classical music
Waiting for progressing
Loading data...