Customer Menu multi level wordpress

Customer Menu multi level wordpress Type: Document
Address: Đà Nẵng , Đà Nẵng , VN
Describe: Tài liệu mô tả cách customer menu đa cấp bằng mã nguồn, trong wordpress phù hợp cho những ai đang thiết kế menu reponsive
view:443
Date publication:18/03/2016 - Recent edits:19/02/2019

Thiện Thanh Trần Add to cart

Wp xây dựng cho chúng ta các hàm để hiện menu  như wp_nav_menu , thường các hàm này sẽ tạo ra menu với các style mặc định của nó, ta rất khó để để tùy chỉnh hiển thị theo ý của mình,nó chỉ cho phép ta thay đổi style trong một số giới hạng, việc này rất khó nếu chúng ta muốn hiển thị menu dưới dạng reponsive

nên mình chia sẽ những kinh nghiệp và những đoạn code hiện menu đa cấp có các thẻ reponsive dưới đây để ai quan tâm giúp các bạn một phần nào đó trong lập trình web

nhìn ngoàn nghèo,dài lòng thòng vậy thôi chứ đơn giản lắm, mình sẽ giải thích cặn kẻ từng cậu lệnh

 

<?php
$curUrl='http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']; //lấy url hiện tại để làm cức năng active (trang,menu cấp hiện tại )
$menu_name = 'name_menu'; //Nhập tên menu bạn muốn hiển thị

if(($locations=get_nav_menu_locations())&&isset( $locations[ $menu_name ] ) ) {//Kiểm tra xem có menu này khÔng
  $menu = wp_get_nav_menu_object( $locations[ $menu_name ] );
  $menu_items = wp_get_nav_menu_items($menu->term_id);
  $menu_list = '<ul class="nav navbar-nav navleft">';
  foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item ) {
    if($menu_item->menu_item_parent==0){

      //Kiểm tra xem có menu level 2 không
      $count=0;
      foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item_p ) {
        if($menu_item_p->menu_item_parent==$menu_item->ID){
          $count=1;
        }
      }

      //Câu lệnh này để hiển thị menu hiện tại
      if($curUrl==$menu_item->url){
        $menu_list .= '<li class="dropdown activer '.$menu_item->classes[0].'"><a data-toggle="dropdown" class="btn" data-target="#" title="'.$menu_item->title.'" href="'.$menu_item->url.'">'.$menu_item->title.'</a>';
      }else{
        $menu_list .= '<li class="dropdown '.$menu_item->classes[0].'"><a data-toggle="dropdown" class="btn" data-target="#" title="'.$menu_item->title.'" href="'.$menu_item->url.'">'.$menu_item->title.'</a>';
      }

      //NẾu có menu level 2 thì show nó ra
      if($count==1){
        $menu_list.='<ul class="dropdown-menu multi-level" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu">';
        foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item_p ) {
          if($menu_item_p->menu_item_parent==$menu_item->ID){
            $count2=0;
            foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item_p2){
              if($menu_item_p2->menu_item_parent==$menu_item_p->ID){
                $count2=1;
              }
            }


            //Doạn này để hiện menu level2 trong bostrap
            $menu_list.= '<li class="dropdown-submenu"><a tabindex="-1" href="' .$menu_item_p->url. '">'.$menu_item_p->title.'</a>';
            if($count2==1){
              $menu_list.='<ul class="dropdown-menu">';
              foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item_p2){
                if($menu_item_p2->menu_item_parent==$menu_item_p->ID){
                  $menu_list .= '<li ><a tabindex="-1" href="'.$menu_item_p2->url.'">'.$menu_item_p2->title.'</a></li>';
                }
              }
              $menu_list.='</ul>';
            }
            $menu_list.='</li>';
          }
        }
        $menu_list.='</ul>';
      }
      $menu_list.='</li>';
    }
  }
  $menu_list .= '</ul>';
}
echo $menu_list;Dựa vào đoạn code này bạn có thể xây dựng menu 2 ,3,4 tùy ý mình

 

Some people have rated:1
14.185.40.67

Similar products

utilcarousel slide
Bạn có thể tải slide utilcarousel ngay tại đây rẽ hơn so với website bán chính thức và còn được...
Price: 2$
Type:Document
 
 
Cách kết nối mysql lấy dữ liệu php
Tài liệu hướng dẫn, kết nối mysql php để lấy dữ liệu hiển thị lên trang web
Free
Type:Document
 
 
Tính tỉ lệ tiền tệ php
Code hướng dẫn tính tiền tệ cho website bán hàng :) bằng php+ thư viện service của google
Free
Type:Document
 
 
Jquery ajax
Hướng dẫn cách truyền và lấy dữ liệu bằng ajax
Free
Type:Document
 
 
Va chạm 2d trong unity3D
Tài liệu hướng dẫn va chạm giữa các đối tượng trong Unity
Free
Type:Document
 
 
Load ảnh từ url web trong unity 3d
tài liệu hướng dẫn Load ảnh từ url web trong unity 3d
Free
Type:Document
 
 
Send mail php gmail - phpmailer
Gưởi mail chức năng rất cần thiết trong các nghiệp vụ làm web,nên mình viết Tài liệu hướng dẫn gưởi...
Free
Type:Document
 
 
 Hiện category cha và con trong wordpress
Tài liệu mô tả chi tiết các hiện category cha và sub category cho những ai đang xây dự website...
Free
Type:Document
 
 
Processing...
Obtaining data
Drop Here Browse