application Details

People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built.

Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời trung thực và can đảm. Đây là cách tính cách hình thành.

Eleanor Roosevelt

Love or No love
En Vi Author Action
Nobody loves a woman because she is handsome or ugly, stupid or intelligent. We love because we love. Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.
Happy is the hearing man; unhappy the speaking man. Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ. Ralph Waldo Emerson
If you want a quality, act as if you already had it. Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi. William James
We don't laugh because we're happy - we're happy because we laugh. Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười. William James
Our best thoughts come from others. Những tư tưởng tốt nhất của chúng ta đến từ người khác. Ralph Waldo Emerson
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people. Những trí óc lớn lao bàn luận về tư tưởng; những trí óc trung bình bàn luận về sự kiện; những trí óc nhỏ bé bàn luận về con người. Eleanor Roosevelt
It is not fair to ask of others what you are not willing to do yourself. Không công bằng nếu yêu cầu người khác điều chính mình không sẵn sàng làm. Eleanor Roosevelt
People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built. Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời trung thực và can đảm. Đây là cách tính cách hình thành. Eleanor Roosevelt
Justice cannot be for one side alone, but must be for both. Eleanor Roosevelt Công lý không phải chỉ dành cho một phía, nó phải dành cho cả hai phía. Eleanor Roosevelt
No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. Eleanor Roosevelt
Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy. Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc. John Adams
The true source of our sufferings has been our timidity. Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta. John Adams
To believe all men honest is folly. To believe none is something worse. Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn. John Adams
The jaws of power are always open to devour, and her arm is always stretched out, if possible, to destroy the freedom of thinking, speaking, and writing. Hàm răng của quyền lực luôn luôn mở rộng để nhai nuốt, và cánh tay nó luôn vươn ra, nếu có thể, để phá hủy tự do tư duy, ngôn luận và viết lách. John Adams
Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. John Adams
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it. Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó. John Adams
I ask not for any crown but that which all may win; Nor try to conquer any world except the one within. Tôi không đòi hỏi vương miệng chỉ trừ thứ dành cho tất cả mọi người. Tôi không cố gắng chinh phục thế giới nào chỉ trừ thế giới bên trong nội tâm. Louisa May Alcott
Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream. Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước. J ROHN
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó. MICHELANGELO
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you. Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn. WINNIE THE POOH
I have learned more from my failures than from my success. Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi. H DAVY
A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself. Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết WINSTON CHURCHILL
I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday. Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua. ANONYMOUS
It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends. Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương. EURIPIDES
Friends are like stars, they always seem to shine when the night is at its darkest. Bạn hữu giống như những vì sao, luôn luôn chiếu sáng vào những đêm tối trời nhất. MEREDITH SHEA
When a winner makes a mistake, he says, “I was wrong”. When a loser makes a mistake, he say, “It wasn’t my fault”. Một người thắng cuộc khi phạm lỗi nói: “Tôi đã sai”. Còn một người thua cuộc khi phạm sai lầm nói: “Đó không phải là lỗi của tôi” ANONYMOUS
In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. H. JACKSON BROWN
My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life. Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con qua đời, con có được năm người bạn thật sự thì con đã có một cuộc đời tuyệt vời. LEE LACOCCA
It’s how you deal with failure that determines how you achieve success. Chính cách bạn xử trí thất bại quyết định cách bạn đạt được thành công. DAVID FEHERTY
The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to the top. Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất. DR DIANE BAUER
Friendship is like a garden. It is beautiful when it is watered and tended to with love and care of prayers, hugs, tears and cheers, but it will be withered up, dry up and die if left untouched. Tình bạn giống như một khu vườn, chỉ đẹp khi được tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu thương và sự quan tâm của những lời cầu nguyện, những cái ôm, những giọt nước mắt và niềm vui, nhưng nó sẽ héo úa, khô cằn và chết nếu khôn STACY AND LIZ
Friends are glued together with little kindness. Bạn bè được kết dính với nhau bằng sự ân cần nho nhỏ. MERCIA JWEEDALE
Processing...
Obtaining data
Drop Here Browse